Da li ste proživjeli neku vrstu zlostavljanja? – ANKETA

Utvrđivanje odnosa psihosomatskih poteškoća i proživljenog zlostavljanja stanovnika Bosne i Hercegovine.

Istraživanje provode studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i studentice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Odsjek za psihologiju, sa ciljem utvrđivanja odnosa psihosomatskih poteškoća i proživljenog zlostavljanja stanovnika Bosne i Hercegovine.

Istraživanje je u potpunosti ANONIMNO. Ne postoje tačni ili netačni odgovori, stoga Vas molimo da odgovarate što iskrenije. Svi dobiveni podaci će biti iskorišteni isključivo u naučnoistraživačke svrhe. Vrijeme koje Vam je potrebno za ispunjavanje upitnika je oko 5 minuta.

Prema Svjetskog zdravstvenoj organizaciji nasilje je namjerno korištenje fizičke snage i moći prijetnjom ili akcijom prema samome sebi, prema drugoj osobi, ili prema grupi ljudi ili čitavoj zajednici, što bi moglo rezultirati ili rezultira ozljedom, smrću, psihološkim posljedicama, nerazvijenošću ili deprivacijom. Postoje razni oblici nasilja: fizičko, emocionalno, seksualno, nasilje u zdravstvenom sketoru, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, te mnoga druga.

Seksualno nasilje je bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakterizira ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba. Seksualno nasilje uočljivo je u širokom kontinuumu, od seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, preko silovanja, do trgovanja ženama u svrhe prisilne prostitucije i/ili pornografije. Seksualno nasilje je osim navedenih oblika i ritualna praksa, kazna za rodnu transgresiju, silovanje u ratu i genitalno sakaćenje žena.

Anketu možete popuniti klikom OVDJE.

Iako nije potrebno da navodite svoje ime i prezime (ili ostale osobne podatke), ipak ukoliko želite da podijelite sa nama Vašu osobnu priču, možete nas kontaktirati na sljedeće e-mail adrese te ćemo izdvojiti svoje vrijeme da Vas saslušamo.

Naše e-mail adrese su:
coplja5@gmail.com
naidasalkovic@gmail.com
sinanovic.emina27@gmail.com

Hvala Vam na izdvojenom vremenu!