ONAUBIH TRAŽI ISTRAŽIVAČA/ICU ZA ISTRAŽIVANJE O ZASTUPLJENOSTI LGBTIQ+ TEMA UNUTAR BH. MEDIJSKOG DISKURSA

OMLADINSKA NOVINSKA ASOCIJACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI (ONAUBIH) OBJAVLJUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA U SVRHU PROVOĐENJA ISTRAŽIVANJA: ZASTUPLJENOST LGBTIQ+ TEMA UNUTAR MEDIJSKOG DISKURSA.

Naziv: Istraživač/ica

Trajanje angažmana: od 1.2. do 30.4.2023. g.

Pozadina:
Mladi u BiH još uvijek su izrazito homofobični, bifobični i transfobični[1]. Glavni uzrok ovakvog stava mladih jeste neznanje te nedovoljno razumijevanje tematike vezano za LGBTIQ+ ljudska prava. O ovoj temi se rijetko sa mladima govori u školi, kod kuće i u medijima te su oni vrlo rijetko u prilici da sretnu stvarne ljude koji pripadaju ovoj zajednici i upoznaju se sa životima ljudi koji se kriju iza akronima LGBTIQ+. Medijski prostor kao dinamična arena susreta heteroseksualni/cisrodnih mladih i LGBTIQ+ mladih je uveliko neutralan, slabije afirmativan te vrlo često sa senzacionalističkim predznakom. Prema podacima posljednjeg Rozog izvještaja, od strane Sarajevskog otvorenog centra, većina medijskih sadržaja o LGBTIQ+ temama je neutralna, 16% je pozitivno, dok je 8% negativnog sadržaja[2]. Mediji su uglavnom bili prenosioci informacija i izvjestitelji o događajima, te je, iako je primjetan napredak u odnosu na prethodne godine, i dalje je bio mali broj priča/priloga koji se bave pravima i problemima LGBTIQ osoba. Medijski prostor može i treba biti pogodno tlo i katalizator za pozitivne društvene promjene te uz odgovorno djelovanje njegova uloga može biti da potpomogne proces demokratizacije bh. društva.
Kreirano istraživanje bi se baziralo na kvantitativno-kvalitativnoj analizi sadržaja posmatranih online medija, pri čemu je cilj ustanoviti stepen prisutnosti, identifikovati najčešće teme koje se problematizuju u okviru ove kompleksne oblasti, kao i novinarski pristup istima.

O projektu:
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH) je krenula sa provođenjem projekta pod nazivom “Sve boje duge” koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, a koji će biti usmjeren direktno na smanjenje homofobije, bifobije, transfobije među mladima u BiH kroz raznovrsan medijski sadržaj na temu LGBTIQ+ populacije, ali i zagovaranje ka svim nivoima vlasti za unaprijeđenje prava i položaja LGBTIQ+ osoba. Projektne aktivnosti će, između ostalih, biti fokusirane na zagovaranje da se donesu zakonska rješenja koja će na sistematski i sveobuhvatan način sačiniti odredbe o etički utemeljenom izvještavanju o LGBTIQ+ zajednici inkorporiraju u buduća zakonska rješenja i postanu predmet regulacije unutar bosanskohercegovačkog medijskog diskursa. S tim u vezi istraživač/ica treba da izvrši temeljnu analizu na osnovu praćenja regionalnih bh. portala, te sačini poređenje u kojem ističe na koji način bh mediji izvještavaju o ovim temama[3]. Ove zakonske izmjene omogućile bi LGBTIQ+ osobama prije svega veću slobodu, ali bi ih i zaštitili od diskriminacije kojoj su često izloženi u medijima. Takođe, uspostavljanjem ovakvih zakonskih odredbi uticalo bi se i na svijest novinara/novinarki, kao I na način njihovog izvještavanja o ovakvim temama.

Cilj: Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH), kao asocijacija koja se bavi omladinskim medijima, će izvršiti istraživanje na području Bosne i Hercegovine, u cilju boljeg poznavanja stvarnog prisustva LGBTIQ+ tema u offline i online medijima. Osim navedenog, istraživanje ima za cilj utvrditi način i kvalitet novinarskog pristupa izvještavanja o zajednici.  je zamišljeno tako da se prati rad regionalnih medija, I način njihovog izvještavanja o ovim temama, a kasnije da se izvrši poređenje I podvuku razlike u načinu izvještavanja o ovim temama. Rezultati provedenog istraživanja (analiza zastupljenosti, načina i kvaliteta novinarskog pristupa LGBTIQ+ temama) bit će iskorišteni tokom naredne godine kroz podnošenje izvjesne zagovaračke inicijative čiji je elementarni cilj sadržan u težnji da se odredbe o etički utemeljenom izvještavanju o LGBTIQ+ zajednici inkorporiraju u buduća zakonska rješenja i postanu predmetom regulacije unutar bosanskohercegovačkog medijskog diskursa.

Zadaci:

 • Razviti metodologiju istraživanja, tačnije mapiranje postojećih praksi izvještavanja o ovim temama unutar bh. medijskog diskursa
 • Istraživač/ica će biti u konstantnoj komunikaciji sa projektnom koordinatoricom ONAuBiH, a u vezi samog procesa rada i dostavljanja finalne analize/priručnika.
 • Istraživač/ica će izraditi dokument analize, u formi digitalnog priručnika, koja je finalni proizvod istraživanja prisustva LGBTIQ+ tema unutar bh. medijskog diskursa

Analiza će sadržavati:

 1. Sažetak
 2. Sadržaj
 3. Uvod
 4. Cilj i metodologija istraživanja
 5. Opis prikupljenih informacija, uz poređenje rada različitih bh. online medija
 6. Predstavljanje rezultata istraživanja
 7. Zaključci i preporuke

Pored navedenih zadataka, istraživač/ica će biti zadužen/a za javno predstavljanje analize uz podršku ONAuBiH tima.

Rokovi:

 • od 1.2 do 15.4.2023. izraditi metodologiju i provesti istraživanje
 • do 30.4.2023. dostaviti finalni dokument analize/priručnika
 • Planirana prezentacija Analize bi se održala u junu 2023. godine

Potrebni uslovi i vještine:

 • Praćenje i poznavanje rada medija i mogućnost kvalitetnog i objektivnog poređenja bh medija
 • Prethodan rad u izradi metodologija istraživanja, koordinaciji tima, te pisanju analiza/izvještaja relevantnih za oblast istraživanja medijskog diskursa marginalizovanih grupa u BiH
 • Poželjno poznavanje problema LGBTIQ+ osoba u bosansko-hercegovačkom društvu, sa posebnim naglaskom na njihov položaj u medijskom diskursu
 • Državljanin/ka Bosne i Hercegovine

Molimo Vas da prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite najkasnije do 22.1.2023. g. putem maila: aplikacije@onaubih.ba.

 
Za sva dodatna pitanja/nedoumice stojimo Vam na raspolaganju putem navedenog maila, a postaviti ista možete najkasnije do 15.1.2023. g.

 

Provođenje istraživanja omogućeno je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izneseni u istraživanju isključiva su odgovornost Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH) i nužno ne odražavaju stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Preuzeto sa ONAuBiH

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“