Prilika za posao: Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za prijem asistenata u radni odnos

Ukoliko ste završili jedan od navedenih fakulteta i ispunjavate uslove prijavite se na konkurs.

Questions You Should Never Ask in a Job Interview
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli, te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju, raspisuje  se konkurs za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom.
Edukacijsko–rehabilitacijski fakultet
Viši asistent za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju”  – 1 izvršilac
Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 •  Asistent za užu naučnu oblast „Teoretsko metodičke osnove sporta“ 1 izvršilac

Farmaceutski fakultet

 •   Asistent za užu naučnu oblast ”Biohemija” 2 izvršioca

Filozofski fakultet
Asistent za uže naučne oblasti:

 • “Savremeni engleski jezik”  – 1 izvršilac
 • „Turska književnost”  – 1 izvršilac

Medicinski fakultet
Asistent za nastavne predmete:

 • „Anatomija’’ i ‘’Neuroanatomija”  – 2 izvršioca
 • “Histologija i embriologija I” i ‘’Histologija i embriologija II’’  – 1 izvršilac
 • ‘’Farmakologija i toksikologija’’ – 1 izvršilac
 • ‘’Patofiziologija’’ –  1 izvršilac
 • ‘’Fiziologija’’  – 1 izvršilac

Pravni fakultet

 • Asistent za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo”  – 1 izvršilac

Prirodno–matematički fakultet
Asistent za uže naučne oblasti:

 • “Primijenjena matematika i računarstvo” – 1 izvršilac
 • ”Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija” – 1 izvršilac

Tehnološki fakultet

 • Viši asistent za užu naučnu oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija” – 1 izvršilac
 • Asistent za užu naučnu oblast ”Prehrambena tehnologija” – 1 izvršilac

Kandidat mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove i to:
Opći uslovi:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta asistenta/višeg asistenta;
c) da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta asistenta/višeg asistenta i
d) da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi:
– za izbor u saradničko zvanje asistenta:
a) završen odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 240 ECTS bodova/ 300 ECTS bodova za izbor na
Farmaceutskom fakultetu/360 ECTS bodova za izbor na Medicinskom fakultetu;
b) ostvarena najniža procječna ocjena u toku studija od osam.
– za izbor u saradničko zvanje višeg asistenta:
a) završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti ili područja.
Više informacija pogledajte na www.frmf.untz.ba.