CPCD zapošljava projektnog/u službenika/cu za kampanju

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je neprofitna organizacija osnovana 1996. godine u Sarajevu. Djeluje na području cijele BiH i regije zapadnog Balkana kroz pružanje kvalitetnih programa i usluga organizacijama, medijima, poslovnom sektoru, vlastima, građanima/kama i poticanjem njihove međusobne saradnje i umrežavanja.

Na osnovu ukazanih potreba, CPCD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP).
Naziv pozicije: Projektni službenik/ca za kampanju
Opis radne pozicije: 

 • Projektni službenik/ca za kampanju je pozicija u okviru sektora odnosa s javnošću CPCD-a za Projekat IMEP, gdje je projektni službenik/ca zadužen/a za planiranje, upravljanje i koordiniranje svim aktivnostima kampanje, u cilju kreiranja pozitivnog imidža projekta, organizacije i vrijednosti koje Projekat njeguje;
 • Uloga projektnog službenika/ce je po prirodi strateška uloga, i glavne odgovornosti uključuju prilagođavanje poruke koju projekat želi postati poslati ciljanim grupama, te stvaranje osjećaja povjerenja i sigurnosti da su vrijednosti projekta u skladu sa vrijednostima civilnog društva uključujući i medije;
 • Kandidati/kinje koji su analitični i usmjereni na rezultat će se pronaći na ovoj poziciji. Budući da ćete raditi kao poveznica između različitih timova, izražene interpersonalne i komunikacijske vještine su obavezne.

Osnovni zadaci i odgovornosti: 

 • Planiranje, priprema i implementacija kampanje koja je u skladu sa strategijom komuniciranja projekta i budžetom;
 • Upravljanje strateškim ciljevima i organizacija marketinških aktivnosti (kampanje, digitalni kanali, upravljanje događajima) s ciljem održavanja i poboljšanja imidža projekta;
 • Upravljanje budžetom i sprovođenje planova i programa u skladu sa projektom, te praćenje implementacije postavljenih ciljeva;
 • Kreiranje i implementacija online marketing kampanja (Google AdWords, Facebook Ads);
 • Rad sa Google i Facebook alatima za izvještavanje (Google Analytics, Facebook Insights);
 • Upravljanje nalozima i komunikacijom na društvenim mrežama;
 • Analiza trendova u online marketingu (potencijali, konkurencija, inovacije);
 • Kreiranje i implementacija e-mail marketing kampanja;
 • Istraživanje i predlaganje inovacija za razvoj i unaprijeđenje poslovanja projekta i organizacije
 • Planiranje i odgovornost za pozicioniranje projekta i efikasnu PR promociju;
 • Ostvarivanje i razvoj efikasne saradnje sa medijima, te praćenje lokalnih i regionalnih medija u vezi događanja relevantnih za CPCD;

Projektni/a službenik/ca direktno je odgovoran/na za planiranje i implementaciju dijela komponente projekta (promotivna kampanja). Direktno komunicira sa menadžerom projekta, menadžericom kampanje i drugim projektnim osobljem, podugovaračima, medijima, građanima i građankama.
Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma
 • Najmanje 3 godine iskustva u radu na sličnim poslovima u nevladinim organizacijama, marketing agencijama, javnom sektoru ili drugim pravnim licima Vozačka dozvola B kategorije, aktivno korištenje i iskustvo
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije
 • Iskustvo u upravljanju društvenim mrežama
 • Iskustvo u produkcijskim poslovima
 • Poznavanje medijskih, društvenih i političkih prilika i odnosa u BiH
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine

Radno mjesto je u Sarajevu.
Očekivani period trajanja ugovora je godinu dana (uz mogućnost produženja ugovora) sa obaveznim probnim radom od tri mjeseca.
Potrebna dokumentacija za apliciranje:

 • Motivaciono pismo (sa minimalno dvije reference i kratkim opisom neke kampanje u kojoj je kandidat/kinja za posao učestvovao/la ili vodio/la)
 • CV

Ove dokumente treba poslati putem emaila na prijava@cpcd.ba  najkasnije do 31. 3.2021.g. do 17h. U naslovu emaila obavezno naznačiti „Prijava za posao – Projektni službenik/ca za kampanju“ .
Kandidati i kandidatkinje čija aplikacija bude odobrana za drugi krug selekcije će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua i testiranja.
(civilnodrustvo.ba)