Dječje selo Sarajevo zapošljava administrativnog/u asistenta/icu

1 izvršilac na određeno vrijeme!

Misija pozicije:
Administrativni/na asistent/ica Programa Dječje selo Sarajevo koordinira i vodi administrativne i kadrovske poslove na lokaciji. Vodi personalne dosjee ažurirane prema lokalnom zakonu i propisanim politikama te prema SOS standardima. Osnovna funkcija pozicije je vođenje administrativnih poslova za potrebe Programa Sarajevo.
Glavne dužnosti i zadaci:
Administrativni poslovi na lokaciji

 • U djelovodnom protokolu evidentira i arhivira svaki akt;
 • Blagovremeno izdaje i pribavlja: rješenja, saglasnosti, odobrenja, ovlaštenja, potvrde i sl.;
 • Pravovremeno planira i vrši izmjenu putnih isprava SOS djece, te priprema dokumentaciju za putovanje (pasoši, saglasnosti, apostile, putne police osiguranja…);
 • Po zahtjevu uposlenika i nalogu i Direktora Programa Dječije selo izdaje putni nalog, prethodno evidentiran u Knjigu putnih naloga;
 • Vodi i distribuira zapisnike sa sastanaka;
 • Priprema i šalje mjesečne izvještaje prema supervizoru (utrošak goriva, telefona, vodi blagajnu..).
 • Prijem, dostava i otprema pošte;
 • Dokumente (PTT, E-mail i Fax) evidentira u knjigu protokola i dostavlja naslovu;
 • Za novog uposlenika prikuplja sve relevantne dokumente i pravilno arhivira u personalne dosjee;
 • U zakonskom roku vrši prijavu, odnosno odjavu uposlenika u dogovoru sa HR odjelom;
 • Zdravstvene knjižice djece, uposlenika i članova njihovih porodica uredno popunjava;
 • Ažurira sve personalne dosjee prema lokalnom zakonu i SOS standardima;
 • Redovno unosi podatke u HR bazu;
 • Koordinira sve HR poslove sa HR odjelom;
 • Odgovara na telefonske pozive upućene na centralu Sela i pravovremeno ih prosljeđuje;
 • Sprovodi i druge srodne aktivnosti po nalogu supervizora.

Odgovornosti

 • Pravilno vođenje i evidentiranje dolazne i odlazne pošte;
 • Priprema dokumentacije i prijava novouposlenih;
 • Priprema i pribavlja sve dokumenata za potrebe Programa Sarajevo;
 • Praćenje programa sponzorstva na lokaciji;
 • Odgovara za promovisanje i primjenu procedura za očuvanje bezbjednosti djece u okviru Politike zaštite djece;
 • Odgovora za očuvanje prava djece, ljudska prava i zastupanje: u svom radu koristi i poštuje principe i terminologiju dječijih prava (uključujući poštovanje prava na privatnost djece) i koordinirano i dosljedno promoviše ciljeve zastupanja prava dijece i generalno ljudska prava.

Politika zaštite djece

 • Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u;
 • Spriječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu;
 • Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja;
 • Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • SSS minimalno sa 5 godina radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima
 • Bachelor ekonomskog ili pravnog smjera 180 ECTS sa najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Vještine rada na računaru (MS office)
 • Vozačka dozvola B kategorija
 • Organiziranost
 • Komunikativnost
 • Vještina postavljanja prioriteta
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Spremnost i sposobnost za timski rad
 • Fleksibilnost; iskrenost; snalažljivost

Oglas ostaje otvoren do 8. maja 2021. godine.
Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SOS PORODIČNA NJEGOVATELJICA U PROGRAMU DJEČIJE SELO SARAJEVO“.
Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.
Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.