Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za autore/ice i urednika/cu

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.
Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organizirajući performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.
Fondacija CURE – Fondacija CURE
CILJ
Fondacija CURE raspisuje poziv za potrebe izrade Vodiča za ekonomsko osnaživanje žena koji će služiti kao izvor svim institucijama koje rade na razvoju politika zapošljavanja i programa dizajniranih za socijalno marginalizirane žene na području Federacije Bosne i Hercegovine. Poziv se raspisuje za 3 autora/ice i 1 urednika/icu.
Vodić za ekonomsko osnaživanje žena treba da obuhvata pregled poreske politike FBiH, mjera zapošljavanja koje su usmjerene ka marginalizovanim ženama te dati preporuke kako i na koji način institucije mogu da poboljšaju te mjere. Autori/ce trebaju da donesu konkretne preporuke za zapošljavanje marginalizovanih žena, analizu i programe zapošljavanja na nivou FBiH (uključujući i kantonalne subvencije pri zapošljavanju), te programe osnaživanja žena kroz zapošljavanje. Potrebno je uzeti u obzir i specifične mjere oporavka od CoVid 19 u kontekstu ravnopravnosti spolova koje je odobrila Vlada FBiH. Pored toga autori/ce trebaju da uporede/analiziraju postojeće Gender akcione planove i preporuke vezane za tržište rada i zapošljavanje žena.
USLOVI
Autor/ica:

  • Iskustvo u oblasti izrade priručnika/vodiča za razvoj lokalnih politika u kontekstu osnaživanja žena i ravnopravnosti spolova
  • Iskustvo prikupljanja podataka i definisanju metodologije rada i društvenih analiza i kreiranja vodiča za razvoj lokalnih politika, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava marginaliziranih grupa.
  • Istraživačko iskustvo, te iskustvo u zalaganju i lobiranju te kreiranju zagovaračkih platformi u kontekstu ekonomskog osnaživanja društveno marginalizovanih grupa.

Urednik/ica:

  • Iskustvo u uređivačkim procesima publikacija iz oblasti društvenih politika, priručnika i vodiča s posebnim fokusom na uređivanje dokumenata iz oblasti ekonomskog osnaživanja žena.

*Prednost pri odabiru će imati autori/ice koji/e posjeduju znanja i iskustva u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na žene pripadnice marginalizovanih grupa.
PRIJAVA

  • Biografija sa detaljnim informacijama o lobističkom i zagovaračkom iskustvu;
  • Pismo motivacije za kreiranje ovog istraživanja (maksimalno 500 riječi)
  • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela;

Ponuda treba biti sačinjena na BHS jeziku i obavezno sadržavati konktakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), usluga koja se nudi s rokom izrade dokumenta, kao i cijena usluge izražena u bruto iznosu u konvertibilnim markama.
Molimo vas da vašu prijavu dostavite do 03. maja 2021. godine na mail denija@fondacijacure.org
Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na email denija@fondacijacure.org i/ili putem telefona 00387 33 207 561 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE Denija Hidić.
Više informacija na fondacijacure.org