Institut za razvoj mladih KULT radi na istraživanju potreba i problema mladih u BiH

Bosna i Hercegovina nema podatke o stanju, položaju, problemima i potrebama mladih. Na razini države nama niti jedan strateški dokument koji se bavi pitanjima mladih. Postojeća zvanična tijela koja se bave pitanjima mladih u BiH na razini države nisu u potpunosti funkcionalna. Institut za razvoj mladih KULT je u 2019. godini započeo pripremu i provođenje istraživanja o položaju i potrebama mladih u cijeloj BiH. Od tada do danas pripremljena je metodologija te je održano nekoliko sastanaka sa Ministarstvom civilnih poslova BiH kako bi bili upoznati sa idejom i procesom istraživanja.
Obuka anketara TK 4
Istovremeno Institut priprema i desk istraživanje o pitanjima mladih u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH. Iako je panedmije Covid-19 imala veliki utjecaj na terensko istraživanje Institut intenzivno radi na terenu u svim dijelovima BiH u suradnji sa organizacijama civilnog društva.
Anketari razgovaraju sa mladima u dobi od 15 do 30 godina i prikupljaju informacija i njihova razmišljanja u polju zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja, učešća mladih, sporta, kulture, slobodnog vremena i sigurnosti mladih. Sva anketairanje rade se putem direktnog upitnika kroz koji mladi imaju priliku dati odgovor na oko 200 pitanja.
Istraživanje će imati poseban aspekt vezan za Covid-19, a rezultati će obrađivati period tokom 2019. i 2020. godine.
U istraživanje je uključeno više od 30 anketara iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a do sada je prikupljeno više od 1.100 odgovora. Prije analize istraživanja planirano je prikupiti oko 3.500 odgovora mladih. Na ovaj način dobit ćemo sveobuhvatnu sliku kako mladi žive i djeluju u BiH, što nam je od velike važnosti kako bismo mogli kreirati adekvatne programe u skladu sa potrebama i očekivanjima mladih. Istraživanje će biti dostupno svim zainteresiranim stranama, a sve u svrhu ispunjavanja očekivanja mladih i poboljšanja standarda života mladih osoba u BiH.
Istraživanje se provodi u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. Podršku istraživanju pruža Ambasada Švedske u BiH.
(mladi.org)

Posljednji postovi