Izvještaj o stanju uključenosti osoba sa invaliditetom u procese zapošljavanja i preporuke za sistemske promjene

Zapošljavanje je jedan od veoma važnih segmenata u procesu inkluzije osoba sa invaliditetom (OSI) u društvo, te je u vrijeme pandemije postalo i veći izazov nego inače. Zbog toga je važno znati kako i koliko su OSI zaposlene na otvorenom tržištu rada, te šta je potrebno uraditi da se povećaju šanse za njihovo zaposlenje i poboljša njihov status u društvu.

Predstavljamo vam rezultate istraživanja o stanju uključenosti osoba sa invaliditetom u procese zapošljavanja u BiH. Istraživanje je urađeno u períodu od novembra 2020. do marta 2021. od strane istraživačkom tima u sastavu: Tanja Đokić Mandić, Tatjana Žarković i Jelena Backović.
Istraživanje je urađeno u okviru projekta “Moj Posao – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” koji u BiH provodi organizacija People in Need sa partnerima ProReha, Sumero i Nešto Više, a finansira se kroz program razvojne saradnje Češke Republike.
Također, urađeno je i istraživanje u vezi trenutne legislative, na osnovu kojeg su izvedene preporuke za sistemske promjene. Nalazi ovog istraživanja pokazuju da je položaj OSI, kada su u pitanju mogućnosti zapošljavanja, gotovo isti u FBiH i RS, uz neke izuzetke. U praksi se vidi da je potrebna radikalna izmjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba sa invaliditetom (za FBiH) odnosno Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (za RS), kako bi se otvorile veće i bolje mogućnosti zapošljavanja za osobe sa invaliditetom.
Detaljnije o nalazima istraživanja u „Izveštaj o stanju uključenosti osoba sa invaliditetom u procese zapošljavanja“ i „Preporuke za sistemske promjene“
Prilozi

(mreža-mira)