JAVNI KONKURS za prijem psihologinje u radni odnos na određeno vrijeme u Centar za terapiju žena Udruženje „Medica Zenica“


Broj traženih zaposlenica: 1(jedna)
Opći uslovi:
Sve kandidatkinje trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 • da su državljanke Bosne i Hercegovine,
 • da imaju najmanje 18 godina života,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju.

Posebni uslovi:
Obrazovanje:

 • Diploma: Fakultet, magisterij, doktorat
 • Certifikat: Za psihoterapijski rad izdat od nadležnih organizacija/institucija
 • Poznavanje SPSS ili sličnih programa za obradu statističkih podataka
 • Informatičko znanje: Potrebno poznavanje IT ( Word, Excel, PPP i sl.)
  Dodatni uslovi:

 

 • Vozački ispit: Kategorija B
 • Strani jezik: Engleski
  Uvjeti na radnom mjestu: Rad u Centru za terapiju žena i djece kao i na terenu u BiH.
 • Radno iskustvo: Najmanje tri godine iskustva u struci
 • Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme (15 mjeseci) uz probni rad tri mjeseca
  Radno vrijeme: Nepotpuno radno vrijeme – 60%
 • Opis posla: Psihosocijalni rad i tretman sa žrtvama nasilja i traume, što obuhvata savjetodavni i terapijski rad koji se usmjerava na osnaživanje žrtve, rad na vraćanju narušenog samopouzdanja i samopoštovanja, preuzimanje odgovornosti i brige za lično zdravlje i zdravlje djece, osamostaljivanje, jačanje podržavajuće socijalne mreže, kontakti sa nadležnim institucijama, i sl.
  Reference: Pismo preporuke i dvije referentne osobe koje se mogu kontaktirati
 • Dostavljanje sljedeće dokumentacije za prijavu na Konkurs:
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • diplomu o završenom fakultetu/magisteriju/doktoratu sa prosjekom ocjena tokom studija
 • certifikat za psihoterapijski rad
 • biografiju
 • uvjerenje o radnom iskustvu u struci: Uvjerenje poslodavca /poslodavaca kod
  kojeg/kojih je kandidatkinja radila ili radi sa tačno navedenim podacima koji precizno ukazuju na kojim poslovima kandidatkinja je radila, naziv radnog mjesta, period radnog angažovanja.
 • Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležnog organa za penzijsko i
  invalidsko osiguranje (listing) i potvrdu koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga).
 • Pismo preporuke
 • Motivacijsko pismo
  Svi dokumenti koji se dostavljaju uz Prijavu na Javni konkurs moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 • Kandidatkinje za prijem u radni odnos će pisanim putem biti obaviještene, čije su prijave potpune i blagovremene kao i o zakazanom terminu usmenog razgovora.
 • Kandidatkinje čije prijave budu nepotpune isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos. Izabrana kandidatkinja će biti u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana odluke o prijemu u radni odnos, dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je njeno zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje je izabrana.
 • „Medica “ Zenica nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatkinjama.
  Rok za prijavu: 15.12.2020. godine
 • Način prijave: Kandidatkinja dostavlja u zatvorenoj koverti lično na recepciju Medice Zenica ili putem pošte na adresu „Medica“ Zenica, Krivače 40, 72000 Zenica sa naznakom:
  “Prijava na Javni konkurs – NE OTVARAJ!”