Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave:16.06.2021.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Revizor
1/02 Stručni saradnik za pravne poslove
Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, raspisuje
JAVNI OGLAS 
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u 
Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
1/01 Revizor
1/02 Stručni saradnik za pravne poslove
Služba za reviziju finansiranja političkih stranaka / Odsjek za revizijske poslove
1/01 Revizor
Opis poslova i radnih zadataka: Revizor vrši  reviziju u okviru pregleda i kontrole finansijskih izvještaja političkih stranaka i utvrđuje potencijalne oblasti revizijskih rizika; na osnovu prikupljenih dokaza, donosi zaključke kao osnov za izražavanje mišljenja o finansijskim izvještajima i o njima u pisanoj formi izvještava šefa odsjeka; sastavlja izvještaj o izvršenoj reviziji i daje mišljenje o finansiranju političke stranke u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka; daje odgovarajuće preporuke političkoj stranci za otklanjanje nedostataka u primjeni zakona i prati njihovu implementaciju; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu odsjeka za revizijske poslove.
Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet odnosno ekonomski fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova; položen stručni upravni ili javni ispit; položen ispit za samostalnog računovođu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; spremnost na terenski rad.
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.
Sektor za pravne poslove i upravno rješavanje
Odsjek za pravne poslove
1/02 Stručni saradnik za pravne poslove
Opis poslova i radnih zadataka: Stručni saradnik za pravne poslove sarađuje u izradi pravnih propisa koji se javno objavljuju; pruža pravnu pomoć organizacionim jedinicama Sekretarijata kako bi se osigurala dosljedna primjena zakona BiH; izrađuje nacrte rješenja o postupcima koje vodi i izrađuje druge pojedinačne pravne akte tipskog sadržaja; pod nadzorom izrađuje interne opće akte; sarađuje u pripremi pravnih mišljenja i priprema nacrte jednostavnijih pravnih mišljenja; redovno prati donošenje i promjene propisa relevantnih za Centralnu izbornu komisiju BiH i Sekretarijat kako bi se osigurale pravovremene informacije o svim izmjenama i dopunama zakona, odluka i drugih pravnih akata; priprema prijedloge analiza, informacija zakona BiH i iste dostavlja šefu odsjeka; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu odsjeka za pravne poslove.
Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova; položen stručni upravni ili javni ispit; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,94 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.