Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH


Krajnji rok za prijave: 21.10.2019.
Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za komunikaciju i edukacije


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, raspisuje
JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika
Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
1/01 Viši stručni saradnik za komunikaciju i edukacije
SEKTOR ZA EVROPSKU UNIJU
Odjel – Parlamentarni centar za evropske integracije
1/01 Viši stručni saradnik za komunikaciju i edukacije
Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja složenije poslove, priprema informacije o EU za širu javnost; vrši analizu potreba i priprema plan edukacija o evropskim poslovima za zaposlene u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH; sarađuje s Odjelom za radne odnose u vezi s edukacijama o evropskim poslovima; organizira i vrši evaluaciju edukacija o evropskim poslovima; uspostavlja i održava mrežu s predstavnicima civilnog društva; učestvuje u administriranju elektronskog dokumentacionog centra o Evropskoj uniji; obavlja i druge složenije poslove iz djelokruga Odjela po nalogu šefa Odjela; Za svoj rad odgovara šefu Odjela.
Posebni uslovi: završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera; 2 godine radnog iskustva; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.
Pripadajuća osnovna neto plata1117,88 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.
Više informacija: ads.gov.ba
 
Izvor: mreza-mira.net