Javni oglas za prijem pripravnika u Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine


Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik – univerzitetsko obrazovanje VSS – završen prvi ciklus studija pravnog  fakulteta ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja, koji je vrednovan sa  najmanje 240 ECTS bodova; – jedan (1) izvršilac
Na osnovu člana 8. i člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (¨Službeni glasnik BiH¨, br: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 , 32/13  i  93/17) i člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema  pripravnika  visoke   stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnikBiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15),  Odluke o potrebi prijema  jednog pripravnika u  Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine  Bosne i Hercegovine broj: 01-34-2-137-1/21 od 18.06.2021. godine i člana 15.stav (2). i člana 17.  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine 01-02-3-221/13   od 15.12.2015. godine,   Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine raspisuje
JAVNI  OGLAS
za prijem  pripravnika
u Uredu za razmatranje žalbi  Bosne i Hercegovine
I. PRIPRAVNIK
Pripravnik – univerzitetsko obrazovanje VSS – završen prvi ciklus studija pravnog  fakulteta ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja, koji je vrednovan sa  najmanje 240 ECTS bodova; – jedan (1) izvršilac
Opis poslova:
Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan radu okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog ispita.
Mjesto rada: Banja Luka
II.  OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM
Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:
– da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem ne starijim od šest mjeseci,
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak,
– da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog zanimanja.
Posebni uslovi:
– univerzitetsko obrazovanje VSS – završen prvi ciklus pravnog  fakulteta ili ekvivalent bolonjskog sistema školovanja koji je vrednovan sa  najmanje 240 ECTS bodova, što dokazuju diplomom (ovjerena fotokopija) ili uvjerenjem o diplomiranju izdatim od strane visokoškolske ustanove, ne starijim od jedne godine od dana diplomiranja (ovjerena fotokopija). U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji – ovjerena fotokopija);
– da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon stečene visoke stručne spreme, što dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (ovjerena fotokopija radne knjižice ne starija od 15 dana) ili potvrdom – uvjerenjem PIO/MIO da nije registrovan u matičnoj evidenciji.
III. TRAJANJE RADNOG ODNOSA
Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.
IV. POTREBNI DOKUMENTI
Kandidati su dužni  uz prijavu sa kratkom biografijom svojeručno potpisanom, adresom i kontakt telefonom, dostaviti sljedeću dokumentaciju u ovjerenoj kopiji:
1. diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome),  a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
2. izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena fotokopija),
3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
4. izjavu ovjerenu kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine, (ne stariju od 3 mjeseca);
5. dokaz da nema ostvaren radni staž  od jedne (1) godine i više  nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr, podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenje iz PIO/MIO da nije registrovan  u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana).
Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda  (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.
V. PROCEDURA IZBORA
Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju  uslove izjavnog oglasa koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu da Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.
Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u ovjerenoj kopiji, predaje se najkasnije do 09.07.2021. godine putem pošte preporučeno na adresu:
Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine
71000 Sarajevo
ul. Dubrovačka 6.
sa naznakom: „Javni oglas za prijem  pripravnika – NE OTVARAJ“.
Neblagovremene, neuredne i nepotopune prijave, kao i kopija tražene dokumentacije koja nije ovjerena, neće se uzimati u razmatranje.
(ads.gov.ba)