Javni poziv – Istraživanje javnog mnjenja o percepciji korupcije u BiH


Udruženje za borbu protiv korupcije “Transparency International” u Bosni i Hercegovini objavljuje:
J A V N I   P O Z I V
za dostavljanje ponuda za
ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O PERCEPCIJI KORUPCIJE U BIH
Transparency International u Bosni i Hercegovini, uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske – Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju, provodi istraživanje koje bi trebalo da obezbijedi objektivan uvid u percepciju građana o korupciji, sa posebnim naglaskom na razliku u percepciji iskustava muškaraca i žena.
Transparency International u BiH želi da istraži:
– uticaj korupcije prema polnoj/rodnoj pripadnosti: da li i u kojoj mjeri korupcija više pogađa žene nego muškarce;
– troškove korupcije (polno/rodno stratificirane): neformalni transferi, njihova učestalost i iznos;
– prihvatanje/odbijanje korupcije prema polu/rodu: jesu li muškarci ili žene skloniji/-e korupciji;
– eventualne geografske i kulturološke razlike u percepciji fenomena korupcije i njegovom prihvatanju/odbijanju (ukrštanje podataka);
– jesu li žene, odnosno muškarci, skloniji korupciji prema određenom sektoru, npr. obrazovanje, zdravstvo, biznis.
Istraživanje je neophodno provesti među građanima iz svih krajeva BiH, na uzorku koji je reprezentativan za populaciju građana BiH.
Pravo učešća na konkursu za kreiranje i sprovođenje istraživanja imaju agencije registrovane za pružanje usluga istraživanja javnog mnjenja.
Ponuda za pružanje usluge istraživanja javnom mnjenja o percepciji korupcije treba da sadrži dva dijela u posebno zapečaćenim kovertama, sa vidno naglašenim nazivima: Tehnička ponuda i Finansijska ponuda.
Tehnički dio ponude treba da sadrži:
1. Tačan naziv i adresu pravnog lica, broj telefona, e-mail i web adresu;
2. Ovjerenu kopiju dokumenata o registraciji koja dokazuje da je pravno lice registrovano da pruža usluge istraživanja javnog mnjenja;
3. Spisak referenci – dokaze o ranijim iskustvima iz oblasti istraživanja javnog mnjenja, sa posebnim naglaskom na iskustva u istraživanju društvenih fenomena;
4. Podatke i biografiju odgovornog lica za sprovođenje aktivnosti;
5. Opis metodologije, predloženi uzorak i podatke o mreži anketara i resursa koji su na raspolaganju.
Finansijski dio ponude treba da sadrži prijedlog budžeta za sprovođenje istraživanja i navedenih aktivnosti i obračun svih poreskih obaveza u skladu sa važećom poreskom regulativom.
Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti prema sljedećim kriterijumima za ocjenjivanje ponuda:
metodologija i reference 40%, menadžment projekta i mreža anketara 15%, finansijska ponuda 45%.
Odabrani ponuđač će biti u obavezi da:
– Sprovede istraživanje javnog mnjenja opisanog u Javnom pozivu;
– Sprovede istraživanje javnog mnjenja u roku koji će biti definisan po izboru ponuđača, a u periodu od novembra do decembra 2019. godine;
– Izvrši analizu istraživačkih rezultata u predviđenim rokovima;
TI BiH-u dostavi istraživački izvještaj u elektronskoj formi, u formi prihvatljivoj za TI BiH.
Rok za dostavljanje ponude je 23. oktobar 2019.godine do 16.00 časova. U roku od 7 dana po prijemu ponuda biće zakazan datum otvaranja ponuda, o čemu će ponuđači biti blagovremeno obaviješteni.
Ponude se dostavljaju na adresu: Transparency International u BiH, Gajeva 2, 78000 Banja Luka. Ponude dostaviti u zapečaćenoj omotnici, odvojeno tehnička i finansijska ponuda, sa naznačenim nazivom i kontaktima ponuđača i naznakom: “Javni poziv za dostavljanje ponuda za istraživanje javnog mnjenja o percepciji korupcije u BiH”.
Dodatne informacije se mogu dobiti na adresi: Gajeva 2, Banja Luka, telefonom: 051/224-521 ili putem elektronske pošte: info@ti-bih.org.
TI BiH zadržava pravo da otkaže proces nabavke usluga u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima.
Javni poziv_Percepcija korupcije_Gender
 
Izvor: mreza-mira.net