Javni poziv za dostavljanje ponude konsultantske usluge

Javni poziv za dostavljanje ponude konsultantske usluge za izradu Strategije zagovaranja u projektu Transnacionalni zdravstveni trening projekat – THTP.
I.  Ugovorna osnova:
Vremenski okvir: 01.01.2021. – 31.03.2021.
Projekat:Transnacionalni zdravstveni trening projekat (THTP II)
Lokacija:                                        Bosna i Hercegovina
Funkcija izvođača: Konsultant/konsultantica za Strategiju zagovaranja za područje Zeničko – dobojskog kantona, Srednjobosanskog i Unsko – sanskog kantona, te Brčko Distrikta
Krajnji rok za dostavljanje finalnog izvještaja : 31.03.2021. godine

 1. O projektu:

Transnacionalni zdravstveni trening program (THTP) ima za cilj poboljšanje pristupa osjetljivog na stres i traumu u zdravstvenim ustanovama za žene i djevojke pogođene seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem (SGBV) i provodi se u Bosni i Hercegovini na području Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog i Unsko – sanskog kantona, te Brčko Distrikta.
Da bi se postigao ovaj cilj, projekat uključuje edukaciju zdravstvenih radnika/radnica o pristupu osjetljivom na stres i traumu te njegovu institucionalizaciju i integraciju u svakodnevnu praksu zdravstvenih radnika/radnica.
Projekat ima za svrhu sistemski orijentisan pristup ka jačanju kapaciteta na nekoliko nivoa s međusobno povezanim komponentama:
Komponenta 1 (Kvalifikacija zdravstvenih radnika/radnica) i jačanje kapaciteta zdravstvenih radnika/radnica u primjeni pristupa osjetljivog na stres i traumu tokom pružanja zdravstvenih usluga (uključujući identifikaciju simptoma, upućivanje na druge ustanove i profesionalce u cilju podrške žrtvama nasilja).
Komponenta 2 (Institucionalizacija pristupa osjetljivog na stres i traumu) jačanje institucionalnih kapaciteta podižući svijest i odgovornost među upravljačkim strukturama i donosiocima odluka u zdravstvenim ustanovama o potrebi za zdravstvenim uslugama osjetljivim na stres i traumu.
Komponenta 3 (Međunarodno umrežavanje i zagovarački rad) jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova i lokalnih nositelja projekata kako bi se utjecalo na relevantne međunarodne procese zagovaranja.

 1. Opis zadatka

U okviru komponente 2 treba biti razvijena Strategija zagovaranja za navedena područja provedbe projekta kojom bi se vodila organizacija koja implementira projekat u svom
zagovaračkom radu na kantonalnim nivoima i nivou Brčko Distrikta, s ciljem promovisanja institucionalizacije pristupa osjetljivog na stres i traumu za osobe preživjele SGBV a koje traže podršku u zdravstvenim ustanovama.
Strategija zagovaranja trebala bi da bude vodič “Medici” Zenica u institucionalizaciji pristupa osjetljivog na stres i traumu u zdravstvenim ustanovama. Fokus strategije biće na podizanju svijesti o postojećim barijerama u prioritetnoj primjeni pristupa osjetljivog na stres i traumu u zdravstvenim ustanovama tokom pružanja podrške preživjelima rodno zasnovanog nasilja.
IV. Cilj:
Cilj konsultanta/konsultantice je da vodi proces razvijanja Strategije zagovaranja te izradi finalni dokument.

 • Metodološki pristup

§    Konsultant/konsultantica       bi       trebao/trebala       da       koristi        Path       Methodology
https://pathwebprod.path.org/resources/map-your-advocacy-impact-strategy/ za vođenje, praćenje i dokumentiranje procesa izrade Strategije zagovaranja.

 • Proces razvoja Strategije zagovaranja slijedit će participativni pristup, uključujući radionice, povratne informacije i intervjue s relevantnim akterima važnim za izradu strategije.
 • Strategija zagovaranja treba uključiti, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve. Praćenje ciljeva treba biti jasno i praćeno SMART indikatorima.
 • Strategija zagovaranja treba da sadrži jasne akcione tačke za postizanje ciljeva.
 • Konsultant/konsultantica bi trebao/trebala savjetovati tim za provedbu strategije o inovativnim načinima implementacije strategije.
 • Konsultant/konsultantica bi trebao/trebala biti u mogućnosti olakšati vođenje procesa na daljinu, imajući na umu trenutnu situaciju u vezi sa COVID 19 i ograničenjima za putovanja.
 • Konsultant/konsultantica pregledava i konsultuje postojeće zagovaračke dokumente unutar organizacije i koristi ih kao ključne inpute za Strategije zagovaranja.
 • Konsulant/konsultantica bi trebala koristiti ključne preporuke iz baseline studije urađene tokom faze 1 THTP projekta kao bazu za izradu strategije zagovaranja. U baseline studiji su identifikovane barijere i prepreke u pogledu pristupa odgovarajućim zdravstvenim uslugama i preporuke za zagovarački rad.

Od konsultanta/konsultantice se očekuje da koristi i istraži i druge dokumente za strategiju zagovaranja.
Konsultant/konsultantica treba da uradi završni dokument
VI. Faze procesa razvoja
Potrebno je pratiti sljedeće faze koje bi se mogle međusobno preklapati:

 1. Početna faza:
  1. susreti sa predstavnicama “Medica” Zenica
 • Sastavljanje i predstavljanje početnog izvještaja, uključujući detaljan radni plan kao i korištenje drugih strategija zagovaranja ukoliko postoje u organizaciji.

Analiza i faza koncepcije: uključuje pregled,povratne informacije i intervjue satimom za provedbu Strategije zagovaranja, a u skladu sa planom rada.

 • Faza pisanja:uključujesastavljanje strateškog dokumenta baziranog na rezultatimadobijenim u fazi analize

VII. Dostavljanje dokumenata
Konsultant/konsultantica bi trebao/trebala dostaviti sljedeće dokumente i informacije:
Plan rada
Redovna ažuriranja o statusu implementacije (učestalost i obrazac trebaju biti definisani)
Strategija zagovaranja, uključujući ciljeve, pokazatelje i akcioni plan kao i analizu baziranu na PATH metodologiji
Početni izvještaj (draft) Finalni izvještaj
VIII.       Kvalifikacije
VSS-VII stepen stručne spreme – završen dodiplomski studij po starom planu i programu ili završen prvi ciklus studija po Bolonjskom planu vrednovanim sa 240 ECTS bodova;
Najmanje 8 godina radnog iskustva u oblasti rodno zasnovanog nasilja i direktne podrške žrtvama nasilja u porodici
Posjedovanje konceptualnog znanja o feminističkoj teoriji i praksi u kontekstu rada na zaštiti od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u zdravstvu.
Iskustvo u vođenju procesa za strategiju zagovaranja
Vještine izgradnje kapaciteta za uključivanje tima za provedbu Strategije zagovaranja na participativan način, po mogućnosti online
Izražene vještine analiziranja i rješavanja problema
Izražene vještine koordinacije, organizacije te komunikacijske vještine Korištenje kreativnih pristupa u radu i pozitivno rješavanje izazova
Visok nivo poznavanja engleskog jezika
Poznavanje PATH metodologije za razvijanje strategije zagovaranja
Poznavanje strukture javnog zdravstva i ključnih aktera na nivou kantona provedbe projekta i Brčko Distrikta.
IX.  Opće napomene:
Tokom svih faza potrebno je osigurati koordinaciju i komunikaciju sa Medicom Zenica. Izvođač, nakon što je u potpunosti informisan o ciljevima i svrsi, namjerava ostvariti prethodno navedene ciljeve i rezultate.
Dostavljanje ponude:
Ako ispunjavate gore navedene uslove potrebno je da svoju ponudu dostavite na sljedeću adresu:
Udruženje “Medica” Zenica, Krivače 40, 72 000 Zenica ili putem elektronske pošte na adresu medica1@bih.net.
Rok za predaju ponude je sedam dana od dana objavljivanja na web stranici Udruženja “Medica” Zenica.
 

(mreza-mira.net)