JAVNI POZIV za izbor i imenovanje omladinskog predstavnika Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO)


Na osnovu člana 16. Statuta Regionalnog ureda za suradnju mladih te Sporazuma o suradnji u vezi izbora, smjene, ostavke i nadzora nad radom predstavnika mladih Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO) potpisanog sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te Rješenja o formiranju Komisije,
Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine
Omladinski savjet Republike Srpske
Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavljuju
JAVNI POZIV za izbor i imenovanje omladinskog predstavnika Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO)
Pozadina
S ciljem intenziviranja regionalne suradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalnog ureda za suradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na  ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne ureda za suradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. augusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču. Regionalni ured za suradnju mladih je međuvladin mehanizam za suradnju mladih zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrijednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.
Radi nastavka suradnje i partnerstva ostvarenog u procesu koji je prethodio zaključivanju Sporazuma o osnivanju Regionalnog ureda za suradnju mladih kao i aktivne uloge mladih, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske, Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine su zaključili „Sporazum o suradnji u vezi izbora, smjene, ostavke i nadzora nad radom predstavnika mladih Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Regionalnog ureda za suradnju mladih (RYCO)“ kojim je predviđeno sprovođenje javnog poziva za odabir omladinskog predstavnika u Upravnom odboru Regionalnog ureda za suradnju mladih i komunikaciju izabranog predstavnika Ministarstvu, koje dalje prijedlog podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Zašto je važna uloga omladinskog predstavnika?
Omladinski predstavnik u Upravnom odobru predstavljat će zajednički glas mladih Bosne i Hercegovine te će svojim radom i angažmanom biti predstavnik omladinskog sektora u BiH.
Imajući na umu veliku odgovornost koju nosi i povjerenje koje uživa od strane mladih Bosne i Hercegovine, svojim radom i zalaganjem unutar Upravnog odbora imat će mogućnost da direktno utiče na odluke Regionalnog ureda za suradnju ali i da utiče na veliki broj procesa od važnosti za regionalnu suradnju mladih.
Trajanje mandata
Omladinski predstavnik obavlja mandat u trajanju od tri godine, bez mogućnosti produženja.
Zadaci omladinskog predstavnika
Omladinski predstavnik prema unaprijed dogovorenim planovima aktivno učestvuje u regionalnim inicijativama, sastancima i aktivnostima sa drugim omladinskim predstavnicima, članovima i članicama Upravnog odbora RYCO-a.
Dužnost omladinskog predstavnika kao člana Upravnog odbora je, između ostalog, učešće u usvajanju trogodišnjeg strateškog plana i godišnjih operativnih planova, usvajanju godišnjih budžeta i trogodišnjeg finansijskog plana, odobravanju godišnjih programskih i finansijskih izvještaja, obezbjeđivanju političke podrške ugovornih strana za strateške, operativne i finansijske planove, davanju suglasnosti za osnivanje radnih grupa za pojedina pitanja u vezi sa mladima, imenovanju i razrješenju generalnog sekretara Sekretarijata, odlučivanju o zaključivanju sporazuma o suradnji sa učesnicima i učesnicama i organizacijama izvan ugovornih strana, osnivanju odbora za izbor osoblja Sekretarijata i lokalnih ogranaka, kao i izvještavanje civilnog društva i krovnih organizacija o radu i postignutim rezultatima i redovno učešće na svim sastancima Upravnog odbora.
Potrebni uslovi i kompetencije
Kandidat koji aplicira na poziciju potrebno je:

 1. da nije mlađi od 18 i stariji od 30 godina;
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 3. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djela u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 4. aktivno učestvovanje u kreiranju/izradi omladinske politike na lokalnom, kantonalnom i/ili entitetskom nivou;
 5. najmanje tri godine iskustva u jednoj od sljedećih organizacija:
 6. vijeću mladih/omladinskom savjetu u Bosni i Hercegovini;
 7. omladinskom udruženju u Bosni i Hercegovini;
 • udruženju/organizaciji koja svojim aktivnostima zastupa interese mladih i djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini;
 1. učestvovanje u kreiranju i sprovođenju projekata usmjerenih na ostvarivanje ciljeva definisanih u okviru lokalnih, kantonalnih i entitetskih omladinskih politika/strategija za mlade;
 2. iskustvo u regionalnoj i međunarodnoj suradnji;
 3. poznavanje rada lokalnih, kantonalnih i/ili entitetskih aktera iz oblasti omladinske politike/strategija prema mladima;
 4. učestvovanje u donošenju odluka na nivou tima, organizacije, radnih tijela ili sektora;
 5. poznavanje regionalnog konteksta i iskustvo u realizaciji programa/projekata za mlade na nivou regiona;
 6. napredni nivo znanja engleskog jezika;
 7. izražene analitičke, pregovaračke i komunikativne sposobnosti;
 8. aktivno poznavanje rada na računaru;
 9. da ne obnaša političku funkciju;
 10. da nije član upravljačkih ili rukovodećih struktura u krovnim organizacijama za mlade u BiH

Potrebna dokumentacija:

 • prijavni formular – možete ga preuzeti OVDJE
 • pismo motivacije
 • biografija
 • kopija identifikacionog dokumenta
 • potpisane izjave kandidata (ovjerene kod nadležnog organa):
 1. da nije na funkciji u političkoj stranci;
 2. da nije dio upravljačkih ili rukovodećih struktura u krovnim organizacijama za mlade u BiH;
 3. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • dokaz o iskustvu ili djelovanju u radu upravnog odbora ili nekog drugog rukovodećeg organu u jednoj od sljedećih organizacija (uvjerenje ili potvrda):
  • vijeću mladih/omladinskom savjetu u Bosni i Hercegovini
  • omladinskom udruženju/organizaciji u Bosni i Hercegovini
  • udruženju/organizaciji koja svojim aktivnostima zastupa interese mladih ili djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini
 • dokaz o iskustvu ili djelovanju u radu sa mladima u trajanju od najmanje tri godine u jednoj od sljedećih organizacija(uvjerenje ili potvrda):
  • vijeću mladih/omladinskom savjetu u Bosni i Hercegovini
  • omladinskom udruženju/organizaciji mladih u Bosni i Hercegovini
  • udruženju/organizaciji koja svojim aktivnostima zastupa interese mladih ili djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini
 • dokaz o iskustvu u implementaciji međunarodnih ili regionalnih projekata od značaja za mlade (uvjerenje, potvrda, ugovor ili neki drugi akt);
 • minimalno jedno pismo preporuke

Način prijave
Sve dokumente je potrebno dostaviti elektronskim putem.

 • svi kandidati koji se blagovremeno prijave, a ispunjavaju uslove i koji na osnovu kriterijuma za izbor kandidata uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju od strane Komisije za izbor kandidata.
 • o mjestu i datumu intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Napomena: Kandidat koji bude izabran za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih, dužan je u roku od 7 dana od dana izbora dostaviti uvjerenje o državljanstvu i potvrdu da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa.)
Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na prijave.ryco@gmail.com sa naznakom: Prijava za predstavnika mladih BiH u UO RYCO, najkasnije do utorka, 18. 05. 2021.g. do 23:59.
Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.
Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursom, možete da se obratite elektronskom poštom na prijave.ryco@gmail.com
Više informacija o Regionalnom uredu za suradnju mladih Zapadnog Balkana možete vidjeti na: https://www.rycowb.org/
Svi pojmovi koji su u tekstu Javnog poziva pisani u muškom rodu, odnose se bez razlike na osobe muškog i ženskog spola, te transrodne osobe.
Čitav tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.
(vijecemladih.ba)