Javni poziv za nezaposlena lica za pohađanje obuka po programima osposobljavanja

Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor, poziva nezaposlena lica evidentirana pri Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske da se prijave za učešće u projektu “Održivo partnerstvo za zapošljavanje” (Projekat), koji je finansiran od strane Evropske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

1 – Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je izbor kandidata/kinja za pohađanje obuka izvedenih po programima osposobljavanja.
U okviru Projekta planirano je provođenje obuka za minimalno 60 nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Sve obuke će biti izvedene po programima osposobljavanja, što uključuje teorijski i praktični dio i potpuno su besplatne.
Obuke će biti organizovane i provedene u Prnjavoru, s tim da se pojedine obuke mogu organizovati i provesti u drugim mjestima, u zavisnosti od raspoloživih prostornih, tehničkih i drugih uslova izabranih organizatora obuka. Ukoliko dođe do promjene mjesta održavanja obuke, kandidati/kinje će biti informisani na vrijeme.
Vrijeme početka obuke zavisi od intenziteta popunjavanja grupa. Trajanje obuka zavisi od vrste obuke i načina organizacije održavanja časova. Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informisani o mjestu i vremenu održavanja obuke.
Kandidati/kinje koji uspješno završe obuku i stručno osposobljavanje će dobiti akreditovano uvjerenje/certifikat.

2 – Obuke

Nezaposlena lica se mogu prijaviti za pohađanje sljedećih programa osposobljavanja:

  1. Obuka za rad u administraciji,
  2. Obuka za računovodstvo,
  3. Digitalni marketing (ostale IT obuke, u zavisnosti od mogućnosti organizacije)
  4. Obuka za CNC operatera,
  5. Obuka za CNC programera,
  6. Obuka za zavarivača,
  7. Mesar.

Obuke su definisane na osnovu istraživanja interesovanja nezaposlenih lica i potreba preduzeća sa područja opštine Prnjavor. Održavanje obuka i formiranje grupa zavise od broja prijavljenih nezaposlenih lica.

3 – Uslovi učešća

Svi kandidati/kinje prilikom prijave na javni poziv moraju ispuniti sljedeće opšte uslove:

• Da imaju navršenih 18 godina starosti,
• Da su nezaposlene osobe registrovane na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4 – Izbor kandidata

Izbor kandidata/kinja će se vršiti do raspoloživog iznosa sredstava predviđenih Projektom za ovu namjenu, odnosno do izbora 60 nezaposlenih lica za obuke.

Prilikom obrade prijava, prednost ali ne i uslov, imaće nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Biroa za zapošljavanje Prnjavor, žene, mladi (mlađi od 30 godina), nezaposleni koji su registrovani u evidenciji zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci i lica sa invaliditetom.

5 – Način prijave

Nezaposlena lica, koja žele učestovati u programima osposobljavanja dužna su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

1-Popunjen Obrazac za prijavu (Prilog 1. ovog Javnog poziva).

Napomena: U postupku odabira kandidata/kinja, biće provjereno da li zainteresovani/a ima status nezaposlenog lica, a na osnovu uvida u evidenciju JU Zavoda za zapošljavanje RS, te se može zahtijevati dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uslovi kandidata/kinja za pohađanje obuke.

6 – Rok za podnošenje zahtjeva za učešće u obuci

Rok za dostavljanje prijava po ovom Javnom pozivu je otvoren do 31. avgusta 2022. godine.

7 – Način prijave i rezultati Javnog poziva

Nezaposlena lica sa evidencije JU Zavod za zapošljavanje RS koja žele učestovati u ovom Javnom pozivu, Prijavu predaju na jedan od sljedećih načina:

  • Mejlom poslati skeniran ili uslikan Obrazac za prijavu na eda@edabl.org
  • Putem pošte ili lično na adrese: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Veljka Milankovića 31, 78.430 Prnjavor ili Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka.

8 – Dodatne informacije

Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u Birou za zapošljavanje Prnjavor i Agenciji za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, kontakt osoba Jelena Prohaska, broj tel. 051 300 241, mejl jprohaska@edabl.org

9 – O projektu

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor je jedno od 20 uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 

 

Posljednji postovi