Javni poziv za odabir ReLOaD partnerskih jedinica lokalne samouprave

Pozivaju se sve zainteresovane JLS u BiH koje zadovoljavaju eliminatorne kriterije da učestvuju u otvorenom i konkurentskom procesu odabira minimalno 7 partnerskih JLS za učešće u ReLOaD 2 projektu.
Job - Impact Measurement and Management Expert, UNDP, Armenia - ARMACAD
JLS koje se prijavljuju na poziv, dužne su dostaviti tražene dokumente za prijavu kako je naglašeno u Smjernicama.
Svoje prijave JLS trebaju dostaviti u jednom štampanom primjerku i u elektronskoj formi (CD ili USB). Pozivaju se sve JLS da, u cilju očuvanja okoliša, što više prateće dokumentacije dostave u elektronskom obliku. Prijave se trebaju dostaviti putem preporučene pošte ili lično na sljedeću adresu:
UNDP BiH
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD 2)
Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama trebaju biti dostavljene najkasnije do 12. aprila 2021. godine u 17.00 sati. Prijave koje stižu poštom, trebaju imati poštanski žig koji potvrđuje da je prijava poslana u okviru navedenog roka.
Prijave podnesene na druge načine (npr. faks ili e-maila) neće biti uzete u razmatranje.
Dodatne informacije, elektronska verzija Smjernica i prijavnih dokumenta su dostupni na sljedećim web adresama: www.ba.undp.org., www.sogfbih.ba , www.alvrs.com.
Za dodatne informacije i objašnjenja, upit je potrebno poslati na adresu registry.ba@undp.org sa naznakom ReLOaD 2 projekat u naslovu. Odgovori će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije u roku od 3 radna dana nakon prijema upita.
Informativne sesije o javnom pozivu će se održati putem ZOOM platforme 23. marta, 30. marta i 06. aprila 2021. godine, a poziv za ove sesije će biti objavljen na gore navedenim stranicama.
(snagaloklanog.ba)

Posljednji postovi