Javni poziv za poticaj razvoja male privrede u KS – Na raspolaganju milion maraka

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava “Poticaj razvoju male privrede” u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava subjekata male privrede sa područja Kantona Sarajevo u cilju odabira korisnika poticajnih grant sredstava za subvencioniranje (refundiranje dijela troškova) i sufinansiranje programa/projekata.
Kako se navodi u javnom pozivu, u planu je sufinansiranje za sljedeće programe:
Subvencioniranje (refundiranje) troškova kamata po preuzetim kreditima – Ukupan iznos 400.000 KM.
Poticaj za tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete – Ukupan iznos 250.000 KM
Poticaj za unaprjeđenje poduzetništva obrtnika – Ukupan iznos 50.000 KM
Poticaj start up subjektima male privrede – Ukupan iznos 150.000 KM
Poticaj razvoja ženskog preduzetništva – Ukupan iznos 150.000 KM
Prednost prilikom izbora korisnika imaju privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a posebno izvozno orijentisani subjekti male privrede, te privredni subjekti koji posluju u strateškim privrednim granama za Kanton Sarajevo.
Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu.
(ba.ekapija.com)