Javni poziv za prijem volontera u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
1.Volonter- VSS – VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS  bodova, završen pravni fakultet – 2 izvršioca
2.Volonter- VSS – VII/1 stepen stručne spreme, odnosno  visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS  bodova, završen studij u oblasti društvenih ili tehničkih nauka – 2 izvršiocaDokumenti

Na osnovu člana 15. stav 5. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 32/07, 48/07 i 15/08), člana 8. stav (2) u vezi sa članom 55.  Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), i člana 12a. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05, 102/09 i 9/15), te Odluke o prijemu volontera u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine broj: 14-34-3-2519-1/2022 od 19.07.2022. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijem volontera u

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), raspisuje se Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, i to:

1.    Volonter- VSS – VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS  bodova, završen pravni fakultet – 2 izvršioca

2.    Volonter- VSS – VII/1 stepen stručne spreme, odnosno  visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS  bodova, završen studij u oblasti društvenih ili tehničkih nauka – 2 izvršioca

Opis poslova: Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine.

Naknada za rad volontera: U skladu sa odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 39/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15 i 16/16) volonter imaju pravo na neto naknadu u iznosu od 249,75 KM mjesečno.

Mjesto rada: Sarajevo

Opšti uslovi: 

Na javni poziv se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

–       da ima navršenih 18 godina,

–       da je državljanin Bosne i Hercegovine,

–       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,

–       da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

–       da je fizički i psihički sposoban za obavljanje volonterskog rada.

Posebni uslovi: 

–       VSS –VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij u oblasti društvenih ili tehničkih nauka.

–       Poznavanje rada na računaru.

–       Da nema ostvareni radni staž i iskustvo od jedne godine nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno završenog visokog obrazovanja.

–       da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje.

Potrebni dokumenti:

–       prijavni obrazac (Aplikacija za posao u VSTV BiH), svojeručno potpisan;

–       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja);

–       fakultetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu dostavlja se i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz diplomu dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca. Ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, dostavlja se dokaz o izvršenoj nostrifikaciji/priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije. Visokoškolska kvalifikacija drugog i trećeg ciklusa nije tražena ovim javnim pozivom, te se bez dostavljene visokoškolske kvalifikacije prvog ciklusa ili integrisanog studija prvog i drugog ciklusa traženog studija ne smatra dokazom o ispunjavanju uslova ovog javnog poziva.

–       Dokaz da nema ostvaren radni staž više od jedne (1) godine nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO ili ovjerena kopija radne knjižice, ako ista nije poništena, uključujući strane na kojima se upisuju podaci o zaposlenju (ovjerene kopije ne starije od 15 dana).

Izabrani kandidat je dužan, prije zaključivanja ugovora o volonterskom radu, dostaviti slijedeće dokumente:

–       uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo počinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja);

–       ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva i koji su se blagovremeno prijavili na javni poziv podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem volontera.

Osobe koje se žele prijaviti obavezno moraju ispuniti aplikacijski formular za posao u VSTV BiH, koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba, i dostaviti ga, sa svim traženim dokumentima, (navedenim u tekstu javnog poziva – potrebni dokumenti) koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se najkasnije do 25.08.2022.  godine, putem pošte preporučeno na adresu:

“Prijava za javni poziv za prijem volontera-ne otvaraj”

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

„Javni poziv za prijem volontera“

Ul. Kraljice Jelene 88

71000 Sarajevo

Informacije o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja kandidati će dobiti putem e-maila i telefonski.

Dostavljena dokumentacija ne podliježe obavezi vraćanja, uz napomenu da je kandidatima dopušteno zatražiti povrat iste nakon okončanja procedure za izbor.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za prijave: 25.08.2022. godine

 

ads.gov.ba