Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studentima romske nacionalne manjine u BiH za 2020/21

Na osnovu člana 19. Statuta Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, izvršni direktor Udruženja

                                                                 r a s p i s u j e
K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studentima romske
nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2020/2021.
godini osim srednjoškolaca sa područja Tuzlanskog kantona i srednjoškolaca
koji pohađaju III i IV razred iz Zeničko-dobojskog kantona
Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:
 da su državljani Bosne i Hercegovine
 da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini
 da su redovni učenici srednje škole/studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini
 da ne primaju stipendiju po drugom osnovu
 da ne obnavljaju razred/godinu
Stipendija se dodjeljuje iz granta Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.
Stipendija za 84 učenika srednjih škola i 10 studenata dodjeljuje se na period od 10 mjeseci u školskoj
2020/2021. godini.
Stipendija iznosi 100 KM mjesečno.
Uz popunjen prijavni obrazac za konkurs, kandidati su obavezni priložiti sljedeća dokumenta:
 Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini (original) za učenike
srednjih škola i studente na fakultetima
 Svjedočanstvo o završenom razredu u školskoj 2019/2020. godini (ovjerena kopija) za učenike
srednjih škola
 Svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole u školskoj 2019/2020. godini (ovjerena kopija)
za studente prve godine studija
 Uvjerenje o prosjeku ocjena iz akademske 2019/2020. godine za studente druge i narednih
godina studija
 Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana)
 Kućna lista (izjava ovjerena u općini)
 Izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu ovjerena u općini/mjesnoj zajednici
(za maloljetne potpisuje roditelj/staratelj)
 Dokazi o ekonomsko-socijalnom statusu domaćinstva:

 • za zaposlene članove domaćinstva – potvrda o mjesečnim primanjima (original)
 • za penzionere članove domaćinstva – ček od posljednje penzije (kopija),
 • za nezaposlene članove domaćinstva – uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje (original)
 • za korisnike socijalne pomoći – uvjerenje Centra za socijalni rad (original)
 • za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrani roditelj – uvjerenje od općine (original)
 • za kandidate gdje se u domaćinstvu redovno školuje više djece – uvjerenje od škole/fakulteta za svako dijete u školskoj 2020/2021. godini (original)
 • za kandidata pod starateljstvom – uvjerenje Centra za socijalni rad (original)
  Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.
  Prednost u dodjeli stipendije, pored kriterija iz pravilnika, imaju korisnici stipendije iz školske/akademske 2019/2020. godine koji su sa uspjehom završili razred/godinu i koji su na vrijeme upisani u naredni razred/godinu u školskoj 2020/2021. godini.

U slučajevima kada iz jednog domaćinstva ima više kandidata, stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu.
Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs – ne otvaraj“.
Kao datum slanja prijave i dokumenata uzima se datum sa otisaka pečata pošte.
Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 21.09.2020. godine, a za studente do 12.10.2020. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Obrazac prijave na konkurs potražiti na www.ogbh.com.ba
(mreza-mira.net)