Kvalitetna inkluzivna psihosocijalna podrška za LGBTI osobe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, 18. februara 2022. će u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra biti održan online trening na temu pružanja LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga mentalnog zdravlja, u trajanju od 10:00 do 14:30 sati. Trening će biti organiziran za uposlenike_ce centara za socijalni rad gradova/općina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Do sada su ovakvi treninzi održani u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom kantonu i gradovima/općinama Republike Srpske.

Budući da je zaštita mentalnog zdravlja i opće socijalne dobrobiti LGBTI osoba često okružena stigmom i predrasudama, neophodno je podići svijest stručnjaka/stručnjakinja koji rade u oblastima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja, ali i šire javnosti o važnosti održavanja dobrobiti i brige o mentalnog zdravlja ove kategorije stanovništva.

Cilj projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Da bi se LGBTI osobama osigurao pristup takvoj podršci, potrebno je podići kapacitete ustanova za socijalnu zaštitu i mentalno zdravlje, te proširiti institucionalnu mrežu psihosocijalne podrške. Potrebno je ojačati kapacitete i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem ove vrste usluge, te obučiti njihovo osoblje o LGBTI temama.

Projekat implementira Sarajevski otvoreni centar, a partner na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Trening će voditi Darko Pandurević, pravnik, rukovoditelj programa i zagovaranja u Sarajevskom otvorenom centru, koji će govoriti o LGBTI identitetima i osnovama ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, i Marija Šarić Zvjezdana Savić, psihologinje/Geštalt psihoterapeutkinje Fondacije Krila nade, čiji će fokus biti na pristupu prema LGBTI osobama, njihovim poblemima i potrebama, uz smjernice za inkluzivnu psihosocijalnu podršku.

Agenda treninga za centre za socijalni rad HNK je dostupna ovdje.

Zaposleni stručnjaci_kinje centara za socijalni rad Hercegovačko-neretvanskog kantona učešće u treningu mogu potvrditi na e-mail: delila@soc.ba, najkasnije do 14.02.2022. godine. Broj učesnika_ca je ograničen.

Napomena: U skladu s epidemiološkom situacijom, radi sprječavanja širenja Covid-19 epidemije u BiH, odlučili smo da trening organiziramo online putem Zoom platforme. Nakon što dobijemo potvrde učešća, dostavit ćemo i pristupne podatke za uključivanje na trening.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: delila@soc.ba

With the support of the European Union towards quality inclusive psychosocial support for LGBTI persons in Hercegovačko-neretvanski Canton

As part of the project “Regionalising LGBTI inclusive psychosocial support and access to mental health services in Bosnia and Herzegovina”, funded by the European Union, on 18 February 2022 Sarajevo Open Centre organizes online training session on LGBTI inclusive psychosocial support and mental health services, from 10 A.M. to 2:30 P.M. The training session will be organized for employees of the centres for social work of the towns/municipalities in the Hercegovačko-neretvanski Canton. So far, such training sessions had been held in Zeničko-dobojski, Tuzla Canton and towns/municipalities of Republika Srpska.

Since the protection of mental health and general social well-being of LGBTI persons is often surrounded by stigma and prejudice, it is necessary to raise awareness of professionals working in the fields of social protection and mental health, but also the general public about the importance of maintaining well-being and mental health care of this part of the population.

The goal of the project “Regionalising LGBTI inclusive psychosocial support and access to mental health services in Bosnia and Herzegovina” is to create an environment in which LGBTI persons will be encouraged and supported in accessing social protection and mental health systems that provide inclusive and sensitized services. In order to provide LGBTI persons with access to such support, it is necessary to raise the capacity of social protection and mental health institutions, and to expand the institutional network of psychosocial support. It is necessary to strengthen the capacities of civil society organizations dealing with the provision of this type of service, and to train their staff on LGBTI topics.

The project is implemented by Sarajevo Open Centre, and the project partner is the Wings of Hope Foundation from Sarajevo, which through its mental health program seeks to improve social inclusion and strengthen women, children, youth and other vulnerable groups, promoting and protecting human rights, mental health and support in education.

The training sessions will be led by Darko Pandurević, lawyer, programme and advocacy manager at Sarajevo Open Centre, who will discuss LGBTI identities and the basics of human rights of LGBTI persons in BiH, and Marija Šarić and Zvjezdana Savić, psychologists/ Gestalt psychotherapists of the Wings of Hope Foundation, whose focus will be on LGBTI persons’ problems and needs, with guidelines for inclusive psychosocial support.

Agenda in BCS language of the HNC centres for social work training session is available here.

Employees of the centres for social work of the Hercegovačko-neretvanski Canton can confirm their participation in the training via e-mail: delila@soc.ba, no later than February 14, 2022. The number of participants is limited.

Note: In accordance with the epidemiological situation, in order to prevent the spread of Covid-19 epidemic in BiH, we have decided to organize the training session online via Zoom platform. After we receive participation confirmations, we will send the access data to follow the session.

For more information about the project, please contact:

Delila Hasanbegović Vukas, Programme Coordinator, Sarajevo Open Centre

Tel: 033 551 000

E-mail: delila@soc.ba

Preuzeto sa: Mreža za izgradnju mira

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.