Online kurs – Zaštita i sigurnost novinara

Novi online kurs o Zaštiti i sigurnosti novinara sada je dostupan na albanskom, bosanskom, makedonskom, crnogorskom i srpskom jeziku.
Online kurs Zaštita i sigurnost novinara dostupan na jezicima Zapadnog Balkana
Kurs je razvijen od strane  Odjeljenja za informaciono društvo Vijeća Evrope, u saradnji sa Evropskim programom edukacije o ljudskim pravima za pravnike (HELP) u okviru zajedničkog projekta Europske unije i Vijeća Europe “Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Europi (JUFREX)”.
Članovi sekretarijata Platforme za zaštitu i sigurnost novinara Vijeća Evrope, iz Ureda komesara za ljudska prava Vijeća Evrope, te iz registra Evropskog suda za ljudska prava, također su doprinjeli razvoju ovog kursa.
Pozadina i cilj
Sloboda izražavanja i slobodan protok informacija su osnova javne debate i demokratije.
Ipak, sloboda izražavanja i sigurnost novinara se i dalje suočavaju sa velikim izazovina u Evropi danas. Prijetnje sa kojima se suočavaju novinari i drugi medijski akteri uključuju cenzuru, politički i ekonomski pritisak, zastrašivanje, nesigurnost zaposlenja, zloupotrebu zakona o kleveti, te fizičke napade. Ovi prekršaji su (često) počinjeni u kontekstu nekažnjivosti, koji uzrokuje njihovo ponavljanje i ima efekt hlađenja na medijske slobode.
Na bazi Evropske konvencije o ljudskim pravima, te sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, države članice imaju i negativne i pozitivne obaveze da zaštite novinare. Ne samo da se moraju suzdržati od korištenja političkih izjava sa ciljem zastrašivanja ili sudskih praksi protiv medijskih aktera, nego imaju i dužnost da im aktivno pružaju potpunu zaštitu prava i sudstva, da bi stvorili pogodno okruženje za njihove novinarske aktivnosti.
Ovaj besplatni HELP online kurs ima za cilj da pomogne profesionalnim pravnicima, ali i novinarima i policijskim službenicima, u identificiranju i rješavanju prijetnji upućenih novinarima i drugim medijskim akterima.
Struktura kursa
Ukupno trajanje kursa je 10 sati i sastoji se od pet modula.
Modul 1: Osnovni standardi i principi. Uvod u temu. Sloboda izražavanja. Novinari i drugi medijski akteri.
Modul 2: Prijetnje novinarima. Prijetnje novinarima. Efekti prijetnji. Odgovor na prijetnje.
Modul 3: Pravni okvir, mehanizmi i alati. Ujedinjene Nacije, Vijeće Evrope, Evropska unija i OSCE – pravni okviri. Mehanizmi i alati za zaštitu novinara, uključujući i Platformu za zaštitu i sigurnost novinara Vijeća Evrope.
Modul 4: Fizički i psihološki integritet. Pozitivne i negativne obaveze država da štite novinare i druge medijske aktere; substantivne i proceduralne dimenzije obaveza država. Nekažnjivost zločina protiv novinara i efekti nekažnjivosti.
Modul 5: Novinarstvo u akciji. Prikupljanje vijesti: pristup mjestima i događajima, pristup javnim informacija, zaštita izvora i zviždača. Objavljivanje: substantivna i proceduralna pravna ograničenja. Novinarstvo na sudu. Policijski službenici i novinari.
Na kraju svakog modula nalazi se kviz i sažetak modula. Po završetku, pod uslovom da je korisnik uspješno prošao kurs, dobije se i elektronska potvrda o završenom kursu.
Vođeni i kursevi za samostalno učenje
JUFREX-2 projektni partneri će moći da implementiraju vođene kurseve o Zaštiti i sigurnosti novinara – koji sadrže informacije o međunarodnim standardima ali i o zakonskoj regulativi, institucionalnim okvirima i praksama iz regije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija). Ovi kursevi će biti dostupni/ponuđeni preko centara za obuku profesionalnih pravnika – sudija i tužilaca, te advokata (CEST-ovi i advokatske komore) i Univerziteta u akademskoj 2021/2022, te će se koristiti kao dopunski alat za edukacijske materijale koji se koriste u pravnom obrazovanju, koji će trajati i nakon završetka projekta.
Pored vođenih kurseva, kursevi za samostalno učenje are su sada dostupni na  HELP platformi na sljedećim jezicima: albanski, bosanski, makedonski, crnogorski i srpski.
Pozivamo vas da pogledate naš Kurs o zaštiti i sigurnosti novinara.
Uživajte u učenju!
Prijavite se ovdje
(hocu.ba)