Posao: Tehničar Banja Luka

Opis poslova:

Učestvovanje u prenošenju, postavljanju i održavanju terminala za potrebe Poslodavca,

učestvovanje u instaliranju i održavanju računarske i mrežne opreme za potrebe Poslodavca,

vođenje računa o nesmetanom radu terminala, računarskog sistema i druge opreme na lokacijama,

učestvovanje u planiranju i pripremi mrežne instalacije potrebne za rad terminala na lokacijama,

instaliranje i podešavanje mrežne opreme na lokacijama i nadgledanje neprekidnog funkcionisanja,

učestvovanje u testiranju hardvera i softvera za terminale,

čišćenje i servisiranje opreme u skladu sa odobrenim planom i uredno popunjavanje servisne dokumentacije,

postupanje po prijavama kvara i prijavama štete na terminalu i uredno popunjavanje neophodne dokumentacije,

dostavljanje dnevnih izvještaja o radu,

nadgledanje neprekidnog funkcionisanja mrežne opreme na tertoriji Republike Srpske,

direktna telefonska komunikacija i odgovaranje na upite korisnika,

obrada i proslijeđivanje informacija o primljenim pozivima (primanje telefonskih poziva, pozivanje ili proslijeđivanje poziva),

poznavanje rada na terminalima putem kojih se priređuju igre na sreću, proslijeđivanje informacija o greškama na terminalima dežurnim tehničarima i po potrebi isporučiocima igračkog sadržaja,

pružanje informacija i uputstava igračima, poslovnim saradnicima i drugim zainteresovanim licima, u vezi pitanja koje se odnose na igre na sreću;

obavještavanje klijenata o promocijama, izmjenama u radu i davanje drugih informacija,

obavljanje i drugih poslova i radnih zadataka dobijenih od strane šefa tehničkog odjeljenja, tehničkog direktora i Generalnog direktora.

Opšti uslovi:

Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi:

IV stepen stručne spreme – SSS,

elektrotehnička škola (poželjni smjerovi elektrotehnika ili računarstvo),

najmanje 2 godine iskustva na sličnim poslovima,

poznavanje rada na računaru („MS Office” paket, internet),

poznavanje rada na mrežama,

poznavanje engleskog jezika,

vozačka dozvola B kategorije.

Ostali uslovi:

Izuzetno razvijene tehničke vještine,

spremnost na timski rad uz visok stepen odgovornosti, proaktivnosti i fleksibilnosti u radu,

sposobnost izvršavanja postavljenih ciljeva i aktivnosti,

sposobnost rješavanja problema logičkim razmišljanjem i rada na više zadataka istovremeno,

afinitet za nove tehnologije i spremnost za kontinuirano usavršavanje,

visok nivo radne etike i poštenja.

Kandidati zainteresovani za posao Tehničar Banja Luka svoje prijave koje treba da sadrže biografiju (CV) i popratno pismo sa tačnim ličnim podacima, podacima o obrazovanju i traženom radnom iskustvu (poznavanje stranih jezika i rada na računaru) koje potvrđuje svojim potpisom, mogu slati putem opcije “Prijavite se za posao”, poštom ili lično na adresu: Kralja Petra II br. 17, 78 000 Banja Luka.

 

Kandidati koji se prijave i ispunjavaju naprijed navedene uslove biće pozvani na intervju sa članovima konkursne komisije. Prilikom poziva na intervju od kandidata se može tražiti da dostave na uvid dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz konkursa. O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uslove iz konkursa, neće se uzimati u razmatranje, te kandidati neće biti pozvani na intervju.

Hoću.ba

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“