Poziv za eksperta/tkinju za strateško planiranje Udruženja Otaharin

Udruženje građana za promociju obrazovanja „Otaharin“ realizuje projekat “Zagovaranje za jako civilno društvo i jače društvene usluge“ finansiran u sklopu Razvojne saradnje Češke Republike, a koji sprovodi CARE International Balkans u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama. Upravo kroz ovaj projekat, raspisuje se poziv za eksperta/ekspertkinju za strateško planiranje Udruženja.
The Difference Between Teamwork and Team Building

O projektu

Projekt „Unapređenje socijalne zaštite osnaživanjem organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ sprovodi se u Bosni i Hercegovini (BiH), doprinoseći jačanju slabe socijalne zaštite, kao i pristupu pravima i socijalnoj uključenosti marginalizovanim i najugroženijima. Loši ekonomski rezultati i visoka nezaposlenost uzrokuju šokove u državnom sistemu socijalne zaštite koji u velikoj mjeri utiče na socijalno-ekonomski položaj građana, posebno najugroženijih i marginalizovanijih.
Projekt nastoji zaštititi najugroženije stanovništvo i osigurati beneficije za sve građane BiH. Stoga je cilj projekta profesionalizovati i poboljšati mandat i ulogu aktera civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini, izgradnjom njihovih kapaciteta za pružanje usluga marginalizovanom i ranjivom stanovništvu i omogućavanjem aktivnog učestvovanja u dizajniranju i implementaciji relevantnih politika. Sprovedbom predloženih aktivnosti očekuje se da će se ojačati kapaciteti i bolje organizacijsko upravljanje 7 ciljanih OCD-a u BiH.

Opis  potreba

Fokus zadatka je pružanje tehničke i strateške podrške za omogućavanje obnove strateškog plana UG Otaharin. Nakon početnog pregleda dokumenta, ekspert/tkinja će razviti plan rada za vođenje procjene.
Ekspert/tkinja će provesti temeljnu i fokusiranu procjenu snaga i slabosti udruženja, kao i vanjskih prilika i prijetnji, s ciljem identifikovanja odgovarajućih strateških opcija za operativni period 2021-2025. Procjena će uključivati​​pregled relevantnih dokumenata, važećih strateških planova, pravilnika, procedura i odgovarajućih izvještaja.
Očekuje se da će se podaci analizirati koristeći strog i transparentan okvir analize, sažeti i predstavljeni udruženju kako bi se pomoglo u određivanju prioriteta strateških pravaca. Ključni aspekt savjetovanja je priprema i provođenje dvodnevne radionice o strateškom planiranju s članovima osoblja UG Otaharin, članovima odbora i drugim relevantnim učesnicima. Svi podaci i rezultati radionice objedinit će se u nacrt i finaliziran strateški dokument na bhs i eng. jeziku.

Očekivani ishodi

Glavne odgovornosti eksperta/tkinja su za poziv su:

  • Priprema metodologije rada sa zaposlenima, menadžmentom i ostalim relevantnim akterima
  • Obavljanje intervjua sa menadžmentom udruženja i ukoliko je potrebno sa drugim interesnim stranama
  • Održavanje dvodnevne radionice zaposlenima, menadžmentom i ostalim relevantnim akterima
  • Izrada Strategije dugoročnog djelovanja UG Otaharin, koja treba da uključuje detaljno opisane i
    razrađene ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate, kao i plan zagovaranja za vršenje pritiska na donosice odluka i prihvatanje inicijative i zahtijeva udruženja, te komunikacisjki plan kako bi se osigurala veća vidljivost udruženja

Odgovornosti UG OTAHARIN

Ugovarač će raditi pod direktnom supervizijom Menadžmenta udruženja. Ugovarač će se konsultovati sa menadžmentom uruženja i projekt koordinatorom/kom tokom cijelog perioda angažmana. UG Otaharin kao naručilac posla će za potrebe realizacije projekta i aktivnosti konsultantu staviti na raspolaganje sav neophodan materijal (kontakte, pravilnike, procedure, publikacije i ostalu dokumentaciju). Stoga je jako važno da, kako ovaj poziv, tako i sve ostale relevante dokumente poričitate detaljno.

Plan rada

Ekspert/tkinja  biće angažovan/na punih 30 dana na period od 15. septembra 2020.  – 30. novembra 2020. godine.
Podnošenje prijava (elektronskim putem)   8. Septembar 2020
Potpisivanje ugovora 15. Septembar 2020
Rok za realizaciju 25. Novembar 2020
Podnošenje izvještaja 25. Novembar 2020

Plan isplate

Prvo plaćanje (50%) nakon sprovedene radionice sa osobljem. Konačna odnosno druga uplata (50%) nakon dostavljenog i odobrenog izvještaja o savjetovanju.

Podnošenje prijedloga-ponude

Svi zainteresovani aplikanti za dostavljanje ponuda, moraju najkasnije do 8. septembra 2020. dostaviti sljedeću dokumentaciju na e-mail adresu info.otaharin@teol.net:

  • Kopija diplome
  • Biografiju (CV), koja će predstaviti i Listu referenci – pregled radnog iskustva ili pruženih konsultantskih usluga u vezi sa strateškim planiranjem u NVO sektoru
  • Finansijska ponuda

Management and Organization

Ekspert/tkinja će podnositi izveštaje Ivani Krunić, koordinatorki FAIR III projekta u Bijeljini;
info.otahrin@teol.net;
+387 55 250 543
Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!
(otaharin.org)