Predstavljeno istraživanje o “Zadovoljstvu građana kvalitetom života u Gradu Livnu“.

Lookalno.ba je pokazalo kako najveći utjecaj na objektivnu kvalitetu života koji za Grad Livno iznosi 6,8 od makimalnih 10, imaju: infrastruktura, lokalna uprava, aktivnosti lokalne uprave na zaštiti životne sredine, kultura, šport i tehnologija.
Među dominantnim indikatorima, najlošije su ocjenjeni lokalna uprava sa 4,2, gdje je promatrana kvaliteta usluga općinskih funkcija, postojanje neformalnih oblika plaćanja, te osigurava li lokalna uprava u dovoljnoj mjeri temeljne potrebe i prava građana.
 Zatim aktivnost lokalne uprave na zaštiti životne sredine sa 4,9 i kultura sa 5,3 i tu je promatrano zadovoljstvo sa ponuđenim kulturnim sadržajem i posjete institucijama kulture. To su jedine obasti čije se vrijednosti indeksa kreću oko 5, od maksimalnih 10.
S druge strane, indeks sreće i indeks zadovoljstva vlastitim životom, one oblasti na koje građani najviše sami utječu ocjenjeni su sa visokih 8,5 odnosno 7,6.
Dodatno, prema mišljenju građana,  najvažnija tri pitanja kojima bi grad Livno trebalo da dâ prioritet su: poticaj gospodarskog razvoja, zdravstvena zaštita i obrazovanje.
(facebook.ba)