SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina: Poziv za dostavljanje ponuda


Provođenje procesa Mapiranje postojećih standarda pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite u Federaciji BiH – projekat Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH
Organizacija SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine poziva za dostavljanje ponuda od kvalifikovanih lokalnih agencija ili organizacija pravno registrovanih za pružanje usluge provođenja procesa Mapiranja postojećih standarda pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite u Federaciji BiH, a u sklopu projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini“.
Projekat se implementira od 2018. godine u saradnji sa entitetskim vlastima, a opći cilj projekta je kreiranje funkcionalnog sistema socijalnih usluga koji će biti usmjeren prema ranjivim skupinama društva i pojedincima, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije djece i porodica u BiH.
U saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike dogovoreno je pružanje tehničke podrške za potrebe izrade seta standarda socijalnih usluga i fiskalne procjene uticaja sa definiranjem  metodologije utvrđivanja cijena usluga budućeg zakonskog okvira.
Potencijalni ponuđači treba da dostave kompiliranu ponudu koja treba da sadrži sljedeće pretpostavke:
A) Tehnička ponuda:
1. Popratno pismo u kojem se potvrđuje razumijevanje Opisa projektnog zadatka
2. Detaljna elaboracija metodologije za svaki od projektnih zadataka, vremenskim okvirom i zaduženjima svakog od angažiranih eksperata (do 10 strana)
3. Dokaz o iskustvu za provođenje kvalitetnih i kvantitetnih istraživanja, i opis prethodno implementiranih sličnih aktivnosti i lista referenci (do 3 reference)
4. CV članova tima koji će biti direktno odgovorni za provođenje zadatka
B) Finansijska ponuda – dostaviti detaljan prijedlog budžeta u KM sa PDV-om
Zainteresirani ponuđači svoj interes za dostavljanje ponuda i detaljan opis projektnog zadatka (ToR) mogu iskazati putem maila na adresu edmira.ascic@sos-ds.ba .
Sve informacije o tenderu mogu se dobiti i pozivom na 066 910 698.
Poziv  ostaje otvoren do 17. 12. 2019. godine do 16.00 sati
Detaljnu ponudu (Prateće pismo, CV i finansijska ponuda) na bosanskom jeziku, u zatvorenoj koverti sa naznakom  poslati na sljedeću adresu SOS-Kinderdorf International, Semira Frašte bb., 71000 Sarajevo
Prijave koje ne budu sadržavale Finansijsku ponudu angažmana neće biti uzete u razmatranje.
Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
 
Izvor: mreza-mira.net

Posljednji postovi