SOS Dječija sela u BiH zapošljavaju na poziciju koordinatora/ice u projektu jačanja porodice Sarajevo

Organizacija SOS Dječija sela u BiH od 2008. implementira Projekat jačanja porodice u Sarajevu. Glavni cilj Projekta je prevencija  odvajanja djece od njihove porodice porijekla, te povećanje kvalitete života i poštivanje dječijih prava u porodicama koje su, prema Porodičnom zakonu i SOS ključnim dokumentima, prepoznate kao rizične.
Trenutno je u program u Sarajevu uključeno oko 150 djece i  mladih koji odrastaju u 60 porodica na području Sarajeva. Projekat pruža usluge djeci i roditeljima, te ojačava kapacitete profesionalaca u lokalnoj zajednici u cilju ostvarivanja sveobuhvatnog pristupa podrške porodici.

1 izvršilac
Za potrebe ralizacije planiranih aktivnosti Projekta Jačanja porodice Sarajevo (Porodični centar), neophodan je koordinator projekta, sa iskustvom u radu sa roditeljima, djecom,  mladima i profesionalcima iz zajednice.
Zadaci i odgovornosti

 1. Vođenje Projekta jačanja porodice u cjelosti

Planira i implementira projektne aktivnosti zajedno sa partnerima. Vodi, motivira i podržava osoblje angažirano u Projektu. Koordinira sve relevantne informacije koje omogućavaju efikasno praćenje sadržaja Projekta i finansijske kontrole Projekta. Koordinira saradnju sa ostalim timovima u okviru CVP Sarajevo. Uspostavlja i održava saradnju i partnerstvo sa lokalnim vlastima i drugim relevantnim strukturama. Uspostavlja adekvatan monitoring i evaluaciju Projekta.

 • Angažman u aktivnostima iz Porodičnih planova razvoja

Planira i implementira, samostalno ili sa saradnicima, aktivnosti koje su predviđene Porodičnim planovima razvoja, a koje su u skladu sa obrazovnim profilom koordinatora. Po potrebi vrši savjetodavni rad sa svim članovima porodice. Posreduje u dobijanju usluga za korisnike unutar CVP Sarajevo i u zajednici.
Pozicija obuhvata sljedeće oblasti:

 • Analiziranje situacije u lokalnoj zajednici vezano za djecu koja su u riziku od gubitka porodične brige
 • Budžetiranje i implementiranje godišnjeg plana Projekta u saradnji sa ostalim uposlenima i partnerima, bazirano na prethodnoj analizi
 • Identificiranje mogućih izvora finansiranja i donacija u robi, u saradnji sa direktorom CVP Sarajevo, NFSPA, PFA i FR odjelom, priprema aplikacija za grantove
 • Uspostavljanje veza sa grupama, organizacijama i/ili institucijama koje djeluju u lokalnoj zajednici; osiguravanje podrške onih koji mogu doprinijeti aktivnostima u Projektu
 • Izgradnja funkcionalng i efikasnog projektnog tima
 • Osiguravanje skromnog i efikasnog korištenja finansijskih resursa organizacije
 • Osmišljavanje i provođenje plana monitoringa i evaluacije
 • Praćenje primjene alata i procedura za vođenje slučaja; prikupljanje i ažuriranje podataka i izvještaja iz programske Baze podataka
 • Istraživanje potreba i interesovanja djece, mladih i roditelja
 • Priprema istraživačkih i drugih izlaganja sa svrhom prezentacije projekta

Obavezni uslovi:

 • VSS društvenog smjera (pedagogija, psihologija ili socijalni rad)
 • Minimalno 3 godine iskustva u implementaciji socijalnih programa
 • Iskustvo u radu sa ranjivim kategorijama djece i porodica
 • Izuzetno poznavanje UN Konvencije o pravima djeteta i njene primjene u svakodnevnom i direktnom radu sa djecom i roditeljima
 • Iskustvo u vođenju projektnog ciklusa uključujući monitoring i evaluaciju
 • Iskustvo u razvijanju i pisanju projektnih prijedloga
 • Iskustvo u vođenju tima
 • Iskustvo u razvijanju budžeta i poznavanje finansijskog menadžmenta
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Vozačka dozvola (B kategorija)
 • Odlično poznavanje engleskog jezika

Kompetencije – znanje, vještine i sposobnosti:

 • Poznavanje nacionalnih politika u oblasti zaštite djece
 • Poznavanje i razumijevanje dječijih prava i pristupa razvoju programa zasnovanog na dječijim pravima
 • Znanje o etici socijalnog rada, teorije i metode u radu sa djecom i porodicama, uključujući i procedure za vođenje

Slučaja

 • Osviještenost i razumijevanje pitanja društvenog razvoja, uključujući spol, obrazovanje, zdravstvo /HIV-AIDS/ itd…
 • Razumijevanje razvoja ljudskih potencijala
 • Visok nivo komunikacijskih vještina, umrežavanja, vještine izgradnje partnerstva
 • Sposobnost razvijanja timskog rada
 • Sposobnost rada pod velikim pritiskom
 • Pozitivan i profesionalan pristup: visoko organizovan, orjentiran ka rezultatima, proaktivan i pouzdan
 • Analitičke sposobnosti

Poželjni dodatni kriteriji:

 • Iskustvo u mobilizaciji zajednice, zagovaranju i apliciranju za javna sredstva
 • Spremnost na česta putovanja
 • Orijentisan prema kreativnosti i inovacijama
Oglas ostaje otvoren do 18. septembra 2020. godine. Prijave sa kratkom biografijom slati na sljedeću adresu ili  e-mail, moguće je koristiti prijavni formular na stranici http://www.sos-ds.ba/ Posao u SOS Dječijem selu, BiH. SOS-Kinderdorf International, Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo E-mail: posao@sos-ds.ba Nepotpune prijave neće se razmatrati. Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave      
(sos-ds.ba)