TRA objavila objavila Javni poziv za učešće u programu obuka

TRA d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj u okviru projekta LABOUR-LAB objavljuje Javni poziv za učešće u programu obuka. Projekat je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA. Ukupna vrijednost projekta je preko 50.000,00 KM, od čega je više od 48% vrijednost granta.
Projektne aktivnosti se odnose unaprijeđenje konkuretnosti radne snage kroz pružanje širokog spektra usluga krajnjim korisnicima putem Centra za usluge poslovne izvrsnosti. Obuka nezaposlenih osoba u skladu s potrebama malih i srednjih preduzća, obuka tehničkog osoblja i osposobljavanje menadžmenta poboljšat će vještine i spremnost tih osoba za suočavanje s izazovima savremenog poslovanja. „Projekat LABOUR-LAB predstavlja značajan korak u jačanju kapaciteta i usluga koje će pružiti Centar za usluge poslovne izvrsnosti u okviru Agencije za razvoj općine Tešanj“ .
TRA d.o.o kao implementator projekta LABOUR –LAB u okviru organizacione jedinice Centra za usluge poslovne izvrsnosti organizuje programe obuka i poziva nezaposlena lica i privredne subjekte da uzmu učešće te da se prijave na  sljedeće programe obuka:
–       Obuka za rad u programu SolidWorks
–       Obuka za rad u programu SolidCAM
–       Obuka za zavarivače
–       Obuka za montere
–       Obuka za Menadžere proizvodnje
–       IT Akademija
Cilj Javnog poziva
Povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba na području općine Tešanj i šire regije u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada i  smanjena broja nezaposlenih lica na navedenom području.
PROGRAMI  OBUKE
OBUKA ZA RAD U PROGRAMU SOLIDWORKS- OSNOVNI NIVO OBUKE
Trajanje obuke: 60 časova raspoređenih kroz 4 sedmice
Organizacija obuke: 1 sedmično u trajanju od 8h
Obuka iz programa Solidworks će biti podijeljena u 5 cijelina kroz koje će polaznici proći u periodu od 60 radnih časova i to:
 predstavljanje 3D CAM programa za modeliranje (2D i 3D sistemi CAD-a);
 osnove aplikacije SolidWorks i korisnički interfejs;
 upoznavanje sa skiciranjem;
 osnove modeliranja dijela;
 modeliranje za livanje i kovanje;
 stvaranje strukturnog šablona;
 zarotirani oblici;
 ojačanja u konstrukcijama;
 uređivanje i promjene dizajna konstrukcije;
 osnove konfiguracija;
 izrada crteža;
 modeliranje od dijela prema sklopu;
 složeni sklopovi
Maksimalan broj polaznika obuke: 8
 OBUKA ZA RAD U PROGRAMU SOLIDCAM
Trajanje obuke: 60 časova raspoređenih kroz 4 sedmice
Organizacija obuke: 1 sedmično u trajanju od 8h
Obuka iz programa SolidCAM će biti podijeljena u cijelina kroz koje će polaznici proći u periodu od 60 radnih časova i to:
 Uvod, pojam SolidCam, upotreba
 Tehnologija rezanja, vrste mašinske obrade, režimi izrade
 Mašinska obrada podržana SolidCam-om (vrste)
 2.5D operacije glodanja (definisanje priprema i CAM obratka)
 Pokretanje SolidCam-a (CNC Machine – numerički upravljana alatna mašina, Coordinate System – kordinatni sistem, Stock & Target modeli – modeli pripremka i obratka)
 SolidCam 2,5D glodanje (face, profile, 3Dmilling, HSR, HSM moduli);
 Definisanje alata, radne operacije, geometrije, dubine, tehnologije;
 Praktični primjeri iz oblasti automobilske industrije i industrije brizganja plastike.
Maksimalan broj polaznika obuke: 7
 OBUKA ZA ZAVARIVAČE
Trajanje obuke: 176 časova
Lokacija: Trening centar firme GMC doo Usora
Edukacije zavarivača će se održati iz 3 dijela i to:
 Teoretski dio
 Praktični dio na simulatoru za zavarivanje SOLDAMATIC ( „T“ spoj, preklopni spoj, sučeoni spoj, ugaoni zavar vertikalne cijevi i horizontalne ploče, sučeoni spoj dvije cijevi)
 Praktični dio na aparatima za zavarivanje u pogonu firme GMC doo Usora (obavezna sigurnosna i zaštitna oprema i način ispravnog korištenja,  predstavljanje opreme za zavarivanje, aparat za zavarivanje i njegovi dijelovi, dodatni materijal te korišteni gas,  te način pravilne upotrebe, princip zavarivanja datog postupka)
Svaki od navedenih dijelova (modula) će imati svoj ispit kojeg će kandidati morati položiti. Cilj učenja zavarivanja na simulatoru jeste da kandidati ovladaju najvažnijim parametrima zavarivanja te da steknu uvid i osjećaj pravilnog držanja gorionika/pištolja, dodatnog materijala (elektroda) te ovladaju brzinom zavarivanja. Nakon završenih vježbi, kandidati će raditi testne uzorke koji će biti ispitani vizuelnom i penetrantskom kontrolom, te u zavisnosti od rezultata ispitivanja, dodijeljivat će se status testnim uzorcima. Da bi kandidat položio ovaj dio ispita, 75% testnih uzoraka mora zadovoljiti vizuelnu i penetrantsku kontrolu (kvalitet spoja „B“ – EN ISO 5817 – Nivoi kvaliteta kod zavarenih spojeva). Ukoliko kandidat zadovolji ovaj dio testa, ostvaruje mogučnost pristupa testiranju sposobnosti zavarivača i izradi certifikata prema EN ISO 9606-1 normi.
Maksimalan broj polaznika obuke: 6
 OBUKA ZA MONTERE MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA
Trajanje obuke: 144 časa
Lokacija: Trening centar firme GMC doo Usora
Obuka obuhvata:
 program zaštite na radu
 program obuke za rad na visini sa aspekta sigurnosti
 program obuke zaštite od požara
 program stručnog osposobljavanja za rad sa  viljuškarom
 program stručnog osposobljavanja za rad sahidrauličnom dizalicom
 program stručnog osposobljavanja za rad sa hidrauličnom platformom
 program stručnog osposobljavanja za rad sa samohodnom dizalicom
 program stručnog osposobljavanja signaliste i vezača tereta
 program obuke osnova visokoregalnih skladišta
 program obuke montažera visokoregalnih skladišta
 program obuke montažera panela visokoregalnih skladišta
 program obuke montažera šina i robota
 program obuke montažera transportera
 program obuke administratora na gradilištu
 program obuke poslovođa i grupovođa na gradilištu
 program obuke mjerenja kvalitete radova
Provjera znanja prema HSEQ standardu.
Maksimalan broj polaznika obuke: 10
 OBUKA ZA MENADŽERE PROIZVODNJE
Trajanje obuke: 40 časova
Lokacija: Trening centar TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
Edukacije će se održati iz 5 sljedećih osam tematskih cjelina koje predstavljaju cjelodnevne obuke:
 Tehnički zahtjev, propisi i savremeni pristup kvalitetu;
 Kontroling
 Sistem upravljanja i radni procesi;
 Koncept Lean Six Sigma – alati i primjena
 Automatizacija proizvodnje
Maksimalan broj polaznika 8 po obuci.
 IT AKADEMIJA
Trajanje obuke: 60 časova
Lokacija: Trening centar TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
Edukacije će se održati iz 8 sljedećih osam tematskih cjelina koje predstavljaju cjelodnevne obuke:
 WORDPRESS (CMS – CONTENT MANAGAMENT SYSTEM)
 MREŽNA ADMINISTRACIJA  – OSNOVNI NIVO
 UPRAVLJANJE PODACIMA (ANDROID APLIKACIJE)
 OSNOVE WEB PROGRAMIRANJA
 Customer Relationship Managament (CRM)
 Cyber Sigurnost – gubljenje podataka u firmi
 Graficki dizajn – osnove (Photoshop, Corel…);
 Napredni Excel;
Maksimalan broj polaznika 8 po obuci.
USLOVI ZA PRIJAVU
Pravo na prijavu na Javni poziv ostvaruju zaposlene i nezaposlene osobe sa područja općine Tešanj i šire regije sa minimalnim obrazovnim zahtjevima za uključenje u program obrazovanja: završena srednja škola.
Osobine koje polaznik treba da posjeduje: zdravstvena sposobnost, odgovornost, sposobnost za timski rad.
Svi zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem online obrasca: PRIJAVNI OBRAZAC
ili popunjen Obrazac prijave dostaviti lično u Agenciju za razvoj općine Tešanj TRA doo Trg Alije Izetbegovića br. 11 74260 Tešanj (zgrada Općine, 1 sprat kancelarija br.15)
Poziv ostaje otvoren do 17.11.2020.
Odabrani polaznici obuka će biti obavješteni o terminima i rasporedu provođenja obuka koje će se provoditi u skladu sa svim zdravstveno-epidemiološkim preporukama.
USAID WHAM pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora. Projekat je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA.
Više informacija možete dobiti :
Agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o.
Tel: 032 650 608 ili 062 993 055
Email: tra@tra.ba
(akta.ba)