UNESCO objavio poziv za Social Media 4 Peace – Bosna i Hercegovina

Rok za prijavu: 15. juni 2021. godine

UNESCO je objavio poziv za aplikacije za Social Media 4 Peace u cilju poboljšanja razumijevanja osnovnih uzroka, razmjera i uticaja potencijalno štetnog sadržaja i efikasnosti alata za rješavanje ovog problema u Bosni i Hercegovini.
UNESCO i Europska unija pokrenuli su novi višegodišnji projekat pod nazivom „Social Media 4 Peace“ kako bi ojačali otpornost civilnog društva na potencijalno štetne sadržaje koji se šire online, posebno govor mržnje koji podstiče na nasilje, istovremeno unapređujući promociju mira putem digitalnih tehnologija, posebno putem društvenih medija.
Ciljevi
Opći cilj mirovnog projekta Social Media 4 Peace je ojačati otpornost krhkih društava na potencijalno štetne sadržaje koji se šire online, posebno govor mržnje koji podstiče na nasilje, istovremeno unapređujući promicanje mira kroz digitalne tehnologije. Projekat posebno teži postizanju:

 • Poboljšano razumijevanje osnovnih uzroka, razmjera i uticaja potencijalno štetnog sadržaja i efikasnosti alata za njegovo rješavanje u Bosni i Hercegovini;
 • Poboljšano suzbijanje potencijalno štetnih online sadržaja u Bosni i Hercegovini;
 • Poboljšana promocija i podrška narativima i inicijativama za izgradnju mira putem digitalnih tehnologija i društvenih medija u Bosni i Hercegovini.

Rezultati
Trenutni Poziv za podnošenje aplikacija je usmjeren ka prvoj fazi Mirovnog projekta Social Media 4 Peace kako bi se postigli sljedeći rezultati:

 • Postojeći alati vladavine prava za rješavanje ilegalnih, štetnih i potencijalno štetnih sadržaja u Bosni i Hercegovini sistematski su pregledani i mapirani;
 • Alati samoregulacije koje su razvili društveni mediji za rješavanje štetnih sadržaja u Bosni i Hercegovini sistematski su pregledani i mapirani;
 • Ojačan ili uspostavljen online mehanizam praćenja lokalnog konteksta i vjerovatne razmjere potencijalno štetnih sadržaja;
 • Održane konsultacije sa zajednicama pogođenim sukobima kako bi se dobio lokalni kontekst i uticaj štetnog online sadržaja na dinamiku sukoba i nestabilnost;
 • Održan okrugli sto i konferencije kojima se angažuje koalicija više zainteresovanih strana kako bi se identifikovale praznine i razmotrila relevantnost i efikasnost postojećih mjera/alata za rješavanje potencijalno štetnih organizovanih sadržaja.

Kriteriji

 • Pružalac usluga za implementaciju aktivnosti treba da ima znanje, kompetencije i iskustvo u sljedećim oblastima:
  • Registrovan kao pravna organizacija, institucija ili univerzitet u Bosni i Hercegovini.
  • Posjeduje iskustvo u području suzbijanja dezinformacija, govora mržnje, sprečavanja nasilnog ekstremizma online.
  • Lista sprovedenih istraživačkih projekata, kako kvantitativnih tako i kvalitativnih (prednost je dokazana istraživačka saradnja s relevantnim institucijama, kompanijama društvenih medija, organizacijama civilnog društva, tradicionalnim medijima)
  • Posjeduje jaku mrežu sa međunarodnim institucijama, institucijama, univerzitetima i istraživačkim centrima, stručnjacima_kinjama, istraživačima_cama i udruženjima vezanim za pitanja suzbijanja dezinformacija, govora mržnje, spriječavanja nasilnog online ekstremizma u Bosni i Hercegovini.
  • Odlično znanje tehničkog pisanja na engleskom i BHS-u.
  • Pružalac usluga je sposoban da implementira aktivnosti na vrijeme i profesionalano.
 • Svi zainteresirani trebaju poslati svoje aplikacije (na engleskom jeziku) UNESCO Antenna u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, sadržavajući najmanje sljedeće elemente:
  • Propratno pismo sa izjavom o interesu za implementaciju i kratkim objašnjenjem svojih kapaciteta;
  • Sažetak portfolia iskustava organizacije u implementaciji sličnih aktivnosti;
  • Plan rada za provedbu projekta i aktivnosti i kratke životopise glavnog osoblja uključenog u projekat;
  • Detaljni prijedlog budžeta kako je opisano u TOR-u u konvertibilnim markama (KM), dok će ugovor sa odabranim pravnim licem biti potpisan u USD.

Za više informacija posjetite https://en.unesco.org/news/call-proposals-social-media-4-peace-bosnia-and-herzegovina-submission-deadline-15-june-2021
(snagalokalnog)