10 godina od usvajanja Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih nacija

Vodeća načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda predstavljaju instrument za državne strukture i preduzeća kako bi se zaštitila, poštivala i sankcionisala kršenja ljudskih prava počinjenja u poslovanju. Ova načela odobrilo je Vijeće Ujedinjenih naroda rezolucijom iz juna 2011. godine.

Sastavljena su od tri stuba:

  • Zaštita – država mora donijeti zakonske regulative i osigurati njihovu implementaciju kako bi spriječila kršenje ljudskih prava od strane preduzeća;
  • Poštivanje – preduzeća moraju osigurati poštivanje ljudskih prava u okviru svojih proizvodnih pogona, kao i poštivanja ljudskih prava u zajednici u kojoj se preduzeće nalazi;
  • Pristup pravnom lijeku – u slučaju kršenja ljudskih prava moraju postojati jasne procedure njihove prijave, obrade i sankcija kao pravnog lijeka za sve učesnike.

U kontekstu Bosne i Hercegovine, pitanje Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda je došlo na dnevnu agendu početkom perioda implementacije projekta „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru“, koju provodi Institut za razvoj mladih KULT, a uz podršku Evropske unije.
Kako bi se osiguralo veće poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Udruženjem poslodavca FBiH, a uz podršku Evropske unije, prvobitno je organizirao javne konsultacije s privrednicima u više bh. gradova. Ove konsultacije poslužile su kao osnov za izradu Upitnika o poštivanju ljudskih prava u poslovanju.
Na osnovu rezultata upitnika kreirana je Osnovna analiza o stanju ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH, kao i Metodologija za izradu Povelje o ljudskim pravima u privrednom sektoru u BiH. Nakon što je osmišljenja „Metodologija za izradu Povelje o poštivanju ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH, kreiran je i dokument „Povelje o poštivanju ljudskih prava u poslovanju“. Povelja se sastoji od 15 tačaka koje se tiču sprječavanja narušavanja ljudskih prava, uključivanja zainteresiranih strana radi uvažavanja njihovog glasa i potreba, opredijeljenosti za jednak odnos prema svima, očuvanja radnog okruženja, zabrane prinudnog rada i zabrane umiješanosti u trgovinu ljudima, prava na sistem komunikacije koji maksimalno štiti povjerljivost za sve prijave zaposlenih.
Više od 80 preduzeća do ovog trenutka su usvojila i integrirala Povelju o poštivanju ljudskih prava u poslovanju u svoje interne pravilnike i njihov broj svakim danom raste.
U okviru projekta održane su i pripremne aktivnosti za izradu Okvirnih smjernica BiH za implementaciju vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima. U rad na Okvrinim smjernicama za implementaciju vodećih načela pored Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Delegacije Evropske unije uključene su i druge institucije na državnom i entitetskim nivoima kao i Udruženje poslodavaca FBiH, Udruženje poslodavaca Brčko distrikta, Savez sindikata BiH i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Na osnovu pripremnih aktivnosti i preporuka izrađen je dokument Okvirnih smjernica BiH za implementaciju UNGP-a 2021.-2025. Vodeća načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda predstavljaju instrument koji se sastoji od 31 načela za provedbu Okvira Ujedinjenih naroda za zaštitu, poštovanje i pravnu pomoć povezanu s pitanjima ljudskih prava u poslovnom sektoru. Okvirne smjernice su predstavljene i predstavnicima svih nivoa vlasti.
Kao rezultat aktivnog rada, Okvirne smjernice BiH za implementaciju UNGP-a 2021.-2025., uvrštene su u plan rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i plan je da u ovoj godini Vijeća ministara BiH usvoji ovaj dokument.
Danas, 16.6.2021. godine, obilježava se desetogodišnjica usvajanja UNGP-a od strane Ujedinjenih naroda, kojoj će se pridružiti i Bosna i Hercegovina.
Želimo se zahvaliti svim našim partnerima, predstavnicima svih nivoa vlasti i Evropskoj uniji na učešću u kreiranju Okvirnih smjernica i budućem pozicioniranju Bosne i Hercegovine kao države koja štiti ljudska prava u privrednom sektoru.
(mladi.org)