Ako si digitalni animator /dizajner trebamo te

Caritas BiH za potrebe projekta EMOPOWER traži dizajnera digitalnog animatora za izradu informativnog animiranog videa

Caritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta Projekt EMPOWER – Osnaživanje organizacija civilnog društva u socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, kojeg financira Europska unija (Ugovor broj: 2020/421-536) raspisuje natječaj za dostavljanje ponuda koji je objavljen na linku https://caritas.ba/hr/natjecaji/natjecaj-za-izradu-informativnog-animiranog-videa/2142

Naziv naručitelja

Caritas Bosne i Hercegovine, Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6, 71000 Sarajevo, ID broj: 4201278720004.

Opis predmeta nabave i specifikacija

Izrada informativnog animiranog videa koji bi prikazao rezultate projekta EMPOWER, prema prethodno planiranome i napisanome scenariju. Detaljna specifikacija se nalazi u dokumentu „ ToR za ponuđače“.

Rok za dostavu ponuda:

Zaključno sa 10.07.2023. godine u 12:00 sati.

Način dostavljanja ponuda, kontakt osoba i adresa:

Ponuda treba sadržavati:

  • Prijavni obrazac
  • Cijenu bez uračunatog PDV-a (Projekt je oslobođen plaćanja PDV-a)
  • Popis referenci/portfolio s naglaskom na iskustvo rada na EU projektima
  • Primjerke dosadašnjih uradaka

Svoje ponude poslati elektronskim putem na email natjecaj@caritas.ba . Sve dodatne informacije možete dobiti na navedeni email ili broj telefona 033 206 441, kontakt osoba Renata Glavinka.

Ponude koje budu nepotpune ili pristignu nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Projektni tim zadržava pravo kontaktirati svakog ponuditelja kako bi provjerio dostavljene informacije, uključujući i administrativne provjere ponuđača i njihove registracije za predmetnu djelatnost.

Kriterij i način izbora dobavljača

Neovisno povjerenstvo Caritasa BiH će na zasebnoj sjednici razmotriti sve ponude i odlučiti o izboru dobavljača. Osnovni kriteriji za izbor dobavljača je omjer kvaliteta i cijene ponude.

Sukob interesa

Ponude ne mogu dostaviti pravne osobe koje su u potencijalnom sukobu interesa, odnosno osobe koje na bilo koji način mogu utjecati na proces objektivnog donošenja odluka. Povjerenstvo i projektni tim zadržavaju pravo odbijanja aplikacije za koju se utvrdi da se nalazi u potencijalnom sukobu interesa sukladno domaćem zakonodavstvu.

ToR i Prijavni obrazac se nalaze na linku: https://caritas.ba/hr/natjecaji/natjecaj-za-izradu-informativnog-animiranog-videa/2142

 

Preuzeto sa: hocu.ba

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“