Aktivni mladi ključ su razvoja


Institucije su u proteklih deset godina koliko je prošlo od usvajanja Zakona o mladima pokazale neefikasnost i nezainteresovanost u  sprovođenju zakonskih odredbi. Evidentno je da  ne postoji  programski pristup u djelovanju javnih institucija, nadležnih ministarstava i lokalnih organa prema mladima, pristup koji će imati vidljive učinke u kontekstu poštivanja zakonskih odredbi koje se odnose na komisije za mlade, prostor za mlade i finansijsku podršku za rad.
Analiza implementacije zakona o mladima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine obuhvatila je 80 općina/gradova, kantonalna resorna ministarstva za mlade- ukupno deset ministarstava, kantonalna ministarstva pravde FBiH ukupno deset ministarstva i lokalna i kantonalna vijeća mladih u FBIH ukupno 37 vijeća.
U Federaciji Bosne i Hercegovine 51 jedinica lokalne samouprave nema važeću strategiju prema mladima, dok tek 13 ima usvojene strategije, a u istraživanju se navodi da je posebno zabrinjavajuća činjenica da u više od 50% jedinica lokalne samouprave, u kojima ne postoji strategija, uopšte nije ni planirana njena izrada. U istraživanju se navodi da za proteklu godinu čak u 51% lokalnih zajednica ne  postoje izdvajanja za vijeća mladih, a da u 44% zajednica ne postoji prostor za mlade.
Da bi se obezbijedila kvalitetna institucionalna podrška vlasti kao i programski pristup u djelovanju javnih institucija, nadležnih entitetskih, kantonalnih, lokalnih organa prema mladima  neophodno je da se uvažavaju  stavovi postojećih omladinskih struktura kao što su Vijeće mladih Federacije i Omladinski savjet Republike Srpske  koji već dugi niz godina kroz različite aktivnosti rade na tome da mladi ljudi budu uključeni u procese donošenja odluka naglašavajući važnost  prepoznavanja mladih ljudi kao partnera vlastima. Kroz svoj rad ove strukture naglašavaju neophodnost i važnost institucionalno organizovane brige o mladima i omladinskog udruživanja .
Kroz set različitih aktivnosti koje se realiziraju na području cijele države formalne strukture  organizovane kroz Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko Distrikta   aktivno doprinose procesima koji za cilj imaju da ohrabre mlade ljude u nastojanjima da se bore za svoja prava uzimajući u obzir da je proces obrazovanja i edukacije najvažniji element borbe za bolji položaj mladih u društvu.
Jedna od nedavno održanih aktivnosti je i projekat Fakat je vakat za mlade koji bi kao konačan rezultat trebao da ima formiran Savjet za mlade i na taj način omogući poštovanje zakonske odredbe koja se odnosi na obavezu formiranja ovog tijela.
Kroz svoj rad ove strukture se bore da mlade osobe ostvare svoje pravo na potporu i unaprijeđenje svog razvoja koji će rezultirati stvaranjem društveno odgovornih  ličnosti  koje su svjesne neophodnosti aktivnog učestvovanja kako bi se stvorili odgovarajući životni uvjeti i prostor za socijalni i individualni razvoj.
(zamisli.ba)