Asocijacija XY: Trener za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje pružaju usluge djeci i mladima sa intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima

Asocijacija XY, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, objavljuje konkurs za pozicije:

    I

 1. TRENER ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PRUŽAJU USLUGE DJECI I MLADIMA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIM RODITELJIMA

(2 izvršioca)
u okviru projekta „Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju“ kojeg u partnerstvu provode Asocijacija XY i udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“. Projekt se realizira u sklopu projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Opšti cilj projekta je sigurno i zdravije inkluzivno okruženje za  djecu i mlade  sa intelektualnim teškoćama u Kantonu Sarajevo, a specifični ojačati kapacitete organizacija civilnog društva da odgovore na zdravstveno-odgojne probleme odrastanja sa kojim se suočavaju djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji. Planirana je edukacija roditelja/staratelja/osoblja organizacija civilnog društva iz oblasti seksualnosti, prevencije seksualnog nasilja i iskorištavanja djece i mladih s intelektualnim teškoćama. Edukacija će biti bazirana na međunarodno priznatoj metodologiji koja će obuhvatiti teme poput brige o higijeni i higijenskim navikama, sa fokusom na pubertet i higijenske navike specifične za pubertet, sigurnost djece sa razvojnim poteškoćama, socijalnu inkluziju, prevenciju seksualnog iskorištavanja djece i mladih sa intelektualnim teškoćama.
Vremenski period trajanja projekta: 16.07.2020. – 31.01.2021.
II
Pozicija: TRENER ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PRUŽAJU USLUGE DJECI I MLADIMA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIM RODITELJIMA
Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • Više od 5 godina iskustva u planiranju, organiziranju i provođenju obuka iz oblasti zdravstvenog odgoja, seksualnosti i sigurnosti za osobe sa invaliditetom, s posebnim fokusom na djecu i mlade s intelektualnim teškoćama
 • Iskustvo rada sa roditeljima/starateljima/odgajateljima djece i mladih s intelektualnim teškoćama kroz organizovanje i koordinaciju edukativnih aktivnosti
 • Razumijevanje tema iz oblasti obuhvaćenih treningom
 • Razumijevanje potreba zajednice osoba sa invaliditetom
 • Višegodišnje iskustvo u edukaciji u formalnom i neformalnom obrazovanju
 • Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima
 • Sposobnost pisanja izvještaja i kreiranja preporuka
 • Snažne koordinacijske vještine
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Dobro poznavanje i korištenje računara

Detaljan opis posla za oglašene pozicije može se preuzeti na linku ispod teksta.
Lokacija angažmana: Sarajevo
Zainteresovani konsultanti moraju priložiti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

 • Pismo namjere (na B/H/S jeziku)
 • Biografija (na B/H/S jeziku) sa minimalno 2 reference
 • Tehnički prijedlog za izvršenje projektnog zadatka
 • Jasan prijedlog metodologije i plana rada koji konsultant predlaže, a kako bi ispunio zadatak definisan opisom posla
 • Finansijski prijedlog/ponuda
 • Lump-sum fee konsultanta

Lump-sum treba biti razrađen na budžetske linije: troškovi puta, per diems, troškovi materijala, stvarni trošak konsultantskih usluga

 • Primjeri dvaju izvještaja koje je konsultant izradio u prethodnom periodu

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu ured@asocijacijaxy.org
Rok za prijavu je 15.10.2020. godine.
Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni u pisanoj formi ili u elektronskom formatu na sljedeću e-mail adresu: abajramovic@asocijacijaxy.org. Asocijacija XY će odgovoriti u pisanom ili elektronskom formatu, zavisno od formata dostavljenog upita, sa jasnom identifikacijom podnositelja zahtjeva za dodatnim pojašnjenjem.
Evaluacija
Ponuda konsultanta, CV i ponuda troškova će biti evaluirani od strane komisije Asocijacije XY, a u skladu sa ovim kriterijima:
FAZA 1: Preliminarna evaluacija prijedloga će biti rađena po principu odgovora DA ili NE na pitanja definirana tabelom „Kriteriji”, a koja se nalazi ispod teksta. Ukoliko je na jedno od prva tri pitanja odgovor NE, konsultant će biti diskvalifikovan i ponuda neće biti predmetom daljnje evaluacije.
FAZA 2: Tehnički kapaciteti konsultanta da proizvede očekivani rezultat će biti evaluiran na skali od 0 do 100 poena, a donja granica za kvalifikaciju je 70 poena. Kriteriji i poeni su prikazani u tabeli:

Individualni konsultanti će biti evaluirani primjenom Kumulativne analitičke metodologije, gdje će biti nagrađen prijedlog konsultanta koji je evaluiran i ocijenjen kao:

 • Odgovarajući, prihvatljiv i komplementaran ToR-u
 • Dobio je najviše ocjene u odnosu na postavljene tehničke i finansijske kriterije
 • Tehnički kriteriji 70%
 • Finansijski kriteriji 30%

Konsultanti čija ponuda osvoji minimum od 70% bodova u okviru evaluacije tehničkih kriterija će biti predmetom daljnje finansijske evaluacije. Konsultanti koji osvoje manje od 70% u odnosu na postavljene tehničke kriterije, neće biti predmetom daljnje evaluacije. Maksimalan broj bodova za cijenu usluge je 100, a najniža cijena će dobiti maksimalni broj bodova. Maksimalan broj bodova će biti dodijeljen prijedlogu sa najmanjom cijenom, a komparacija će biti napravljena u odnosu na druge ponude koje su osvojile minimalno 70 bodova u okviru tehničke evaluacije. Ostali kandidati će dobiti ocjene koje su umanjene u odnosu na najnižu cijenu dostavljene ponude.
Konačni odabir kandidata će biti određen na osnovu zbira svih maksimalnih ocjena.
Informisanje kandidata
Asocijacija XY neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Asocijacija XY će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat, na upit ponuđača. U cilju transparentnosti procesa, Asocijacija XY će na upit ponuđača koji su prošli tehničku evaluaciju, dostaviti informacije o ostvarenim rezultatima tehničke evaluacije. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.

(mreža-mira)