DSC Sarajevo pokreće novi akademski program cjeloživotnog obrazovanja

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu sa Agencijom za zaštitu ljudi i imovine “DSC” d.o.o. Sarajevo, razvija novi akademski program cjeloživotnog obrazovanja “Ljetna škola Sigurnost urbanih sistema – tehnički sistemi u zaštiti od požara i privatnoj sigurnosti”.

U realizaciji programa Ljetne škole primjenjivat će se online teoretska predavanja, praktične radionice, pokazne vježbe i simulacije.
Uslov za upis na program Ljetne škole je završena četvorogodišnja škola, gimnazija, svršeni studenti (I, II i III ciklusa studija), ili student koji trenutno pohađa studijski program prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija društvenih, tehničkih, humanističkih ili prirodnih nauka.
Polaznicima Ljetne škole izdat će se certifikat Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
OPIS LJETNE ŠKOLE
Moderni čovjek danas živi opsesivno, zabrinut za svoju bezbjednost i veoma je osjetljiv na najmanji znak njegovog ugrožavanja. Velike urbane konglomeracije i sve složenije infrastrukture povećavaju ranjivost zajednica.
Tehnički sistemi u zaštiti od požara i privatnoj sigurnosti predmet je istraživanja na brojnim fakultetima i naučnim institutima u velikom broju zemalja, dok se brojne konferencije, okrugli stolovi i simpozijumi bave upravo ovim pitanjima.
Pokretanjem programa cjeloživotnog obrazovanja o sigurnosti urbanih sistema i tehničkih sistema u zaštiti od požara i privatnoj sigurnosti na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju I sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, želimo da stvorimo uslove za stručnu obuku i obrazovanje u oblasti urbanih sistema i tehničkih sistema u zaštiti o požara i privatnoj sigurnosti.
Obrazovanje stručnjaka iz oblasti tehničkih sistema u zaštiti od požara, doprinosi razvoju sigurnosti kod šire društvene zajednice, jer je sigurnost jedne države preduslov za njen dalji prosperitet u svim oblastima (ekonomija, privreda, zdravstvo, školstvo).
Na osnovu svih prethodno iznesenih činjenica i uz spoznaju da privatna sigurnost i zaštita od požara svoje početke povezuje s počecima urbanizirane civilizacije, vidljivo je da postoji potreba za ovim profilom stručnjaka, odnosno za programom cjeloživotnog obrazovanja iz oblasti zaštite od požara i privatne sigurnosti.
O PROGRAMU
Teme u ovom programu cjeloživotnog obrazovanja koje će biti razrađene kroz ukupno 5 međusobno povezanih modula, referiraju se na područja tehničkih sistema u zaštiti od požara. Područja i teme od interesa koja će biti predmetom izučavanja ovoga programa cjeloživotnog obrazovanja su: Tehnički sistemi za zaštitu od požara i prirodnih nesreća, Tehnički sistemi za zaštitu ljudi i imovine, Tehnički sistemi u profilisanju inžinjera projektanata i Praktični primjeri primjene sistema tehničke zaštite.
NOSITELJI PROGRAMA OBUKE
Nositelji programa cjeloživotnog obrazovanja Ljetna škola “Sigurnost urbanih sistema – tehnički sistemi u zaštiti od požara i privatnoj sigurnosti” je Katedra za sigurnost, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Svi zainteresovani za upis na program moraju aplicirati putem online formulara koji je dostupan na www.summerschool.ba.
Za sve dodatne informacije u vezi prijave na program Ljetne škole možete se obratiti Koordinatoru ljetne škole na e – mail: ebakic@fkn.unsa.ba ili na telefon: +387 (33) 561 – 206 ili Voditelju ljetne škole na e – mail: ahadzikadunic@fkn.unsa.ba ili na telefon: + 387 (33) 561 – 233.
Upis traje do 10. juna 2021.
(akta.ba)