Humanity in action: Poziv za učešće u programu

PDVIAGMM je desetomjesečni program koji ima za cilj da prenese znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, da stimuliše kritičko razmišljanje o osjetljivim temama, te da potakne razvoj komunikacijskih i istraživačkih vještina kod učesnika.
Program se sastoji od više komponenti koje obuhvataju devetodnevni edukacijski program, individualno istraživanje, trodnevni projekat menadžment treninga, implementaciju grupnih projekata, promocije rezultata grupnih projekata u medijima, te ceremonije zatvaranja.
Devetodnevni edukacijski program, koji se održava u decembru 2020. godine, prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu. Praktična komponenta ovog dijela programa će biti usmjerena na razvoj liderskih i komunikacijskih vještina, na promovisanje upotrebe društvenih mreža u svrhu aktivizma, te na razvoj istraživačkih vještina.
 
Individualno istraživanje, koje će trajati duže – do februara sljedeće godine, će omogućiti učesnicima da istražuju pitanje od njihovog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih. Učesnicima će biti dodijeljeni i mentori koje će moći konsultovati u procesu istraživanja.
Nakon toga će biti organiziran trodnevni projekt menadžment trening, u martu, te on predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta. Grupni projekti koji budu tada sastavljeni, bit će implementirani tokom aprila i juna 2021. godine. Nakon toga se vrši promocija projekata, te se završna ceremonija održava u septembru.
Sve troškove učešća za 15 studenata i studentica snosi organizator, a studenti će na kraju projekta dobiti i certifikat. Prijave su otvorene do 5. novembra 2020. godine, a sve o projektu pročitajte ovdje.
(studomat.ba)