Interaktivni online seminar – Godišnji odmori u FBIH i RS

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

GODIŠNJI ODMORI U FBIH I RS

18.05.2023. (četvrtak) u 10:00 h

PROGRAM

Minimalno i maksimalno trajanje godišnjeg odmora
Godišnji odmor radnika zaposlenih na:

 • puno i nepuno radno vrijeme
 • poslovima sa povećanim rizikom / otežanim uslovima rada
 • maloljetnih lica i pripravnika
 • mobilnih vozača
 • posebnih kategorija radnika (trudnice, porodilje, penzioneri, demobilisani borci)
 • lica angažiranih bez zasnivanja radnog odnosa

Kriteriji za uvećanje godišnjeg odmora:

 • zakonski (obavezni) kriteriji za uvećanje
 • (ne)dozvoljeni kriteriji za uvećanje

Sticanje prava i korištenje godišnjeg odmora

Sticanje godišnjeg odmora kod:

 • prvog zaposlenja
 • prelaska na rad kod drugog poslodavca
 • prekida između dva radna odnosa dužeg od 15 dana
 • ugovora o radu na određeno vrijeme
 • rada na nepuno radno vrijeme kod više poslodavaca
 • Korištenje godišnjeg odmora: od 1.1. ili 30.6. tekuće godine?
 • iz dva i više dijelova
 • nakon bolovanja i porodiljskog odsustva
 • tokom trajanja otkaznog roka
 • u slučaju ispunjenja uslova za godišnji odmor krajem godine

Plan i rješenje o korištenje godišnjeg odmora

Obavezni sadržaj i značaj donošenja plana / rješenja

Treba li da plan / rješenje sadrži pouku o pravnom lijeku?

Rok za donošenje i mogućnost dostavljanja elektronskim putem

Potpis radnika na plan /rješenje

Provođenje konsultacija sa radnikom, sindikatom / vijećem zaposlenika

Donošenje plana / rješenja prilikom svakog korištenja godišnjeg odmora

Najčešće dileme i preporuke za postupanje 

Mogućnost uračunavanja subote kao dana godišnjeg odmora

Računanja trajanja godišnjeg odmora za rad u smjenama i turnusima

Srazmjerno umanjenja godišnjeg odmora kod prestanka radnog odnosa

Postupanje u situacijama kada radnik ne želi da koristi godišnji odmor

Opravdani razlozi za uskraćivanje godišnjeg odmora

Prekid godišnjeg odmora u slučaju opravdanog odsustva ili na zahtjev poslodavca

Izdavanje potvrde o neiskorištenom godišnjem odmoru

Prenos godišnjeg odmora u narednu godinu

Materijalna prava radnika
Pravo na regres:

 • srazmjerno broju dana korištenog godišnjeg odmora
 • porodilja i radnika na bolovanju
 • radnika kojima je prestao radni odnos
 • porezni tretman

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor:

 • radniku koji je i dalje zaposlen, ali nije iskoristio godišnji odmor krivicom poslodavca
 • kod otkaza od strane poslodavca ili radnika
 • kod sporazumnog prestanka radnog odnosa
 • kod isteka ugovora o radu na određeno vrijeme
 • prelaska na rad kod drugog poslodavca
 • prilikom odlaska u penziju

Način rada i tok seminara zasnovan je na:

 • Case studies baziranim na stvarnim slučajevima iz prakse inspekcije rada, advokata i Revicon konsultanata
 • Prikazu najčešćih grešaka i savjetima kako ih izbjeći
 • Odgovorima stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom na najaktualnija pitanja

Naknada za seminar na zahtjev:

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru na zahtjev
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

akta.

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi