Javni oglas za pоpunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bоsne i Hercegоvine


Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-materijalne poslove
1/02 Stručni saradnik za monitoring u RC
Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bоsne i Hercegоvine, raspisuje
JAVNI OGLAS
za pоpunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bоsne i Hercegоvine
1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-materijalne poslove
1/02 Stručni saradnik za monitoring u RC
SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE
Odsjek za finansijsko-materijalne poslove
1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-materijalne poslove
Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje periodične i godišnje obračune i izvještaje propisane metodologijom za praćenje i izvršenje budžeta, sastavlja određene knjigovodstvene isprave za vođenje evidencija, priprema i obrađuje materijalno finansijsku i drugu dokumentaciju, priprema podatke za sve vrste analiza i informacija za usaglašavanje mjesečnih i periodičnih planova i izvještaja, prati sve finansijske i materijalne promjene u Ministarstvu i dostavlja na uvid traženu dokumentaciju reviziji, usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom, prati sve promjene u glavnoj knjizi i vrši potrebna usaglašenja, vrši korespodenciju s Ministarstvom finansija i trezora BiH po pitanju vođenja jedinstvenog računa i glavne knjige Trezora, učestvuje u izradi statističkih izvještaja, obavlja poslove priprema za inventuru, prati usaglašavanje stanje obaveza i potraživanja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca (svi navedeni poslovi su vezani kako za neposrednu budžetsku potrošnju tako i za programe posebnih namjena).
Posebni uslovi: VSS VII stepen, ekonomski fakultet ili diplоma Bоlоnjskоg sistema studiranja ekonomskog smjera sa najmanje 240 ili 180 ЕCTS bоdоva; najmanje 2 gоdine radnоg iskustva u struci; pоlоžen stručni upravni ispit; pоznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – viši stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,87 KM
Broj izvršilaca: jedan (1).
Mjesto rada: Sarajevo.
SEKTOR ZA OBNOVU, RAZVOJ, MONITORING I REGIONALNE CENTRE
Odsjek za razvoj i monitoring
1/02 Stručni saradnik za monitoring u RC
Opis poslova i radnih zadataka: Radi složene stručne poslove, prati stanje na terenu, radi na prikupljanju, obradi i analizi podataka o projektima razvoja i rekonstrukcije, te predlaže mjere za rješavanje problema. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Posebni uslovi: VSS VII stepen, završen fakultet tehničkog ili društvenog smjera ili diploma Bolonjskog sistema studiranja tehničkog ili društvenog smjera sa 240 ili 180 ЕCTS bоdоva; najmanje 1 gоdina radnоg iskustva u struci; pоlоžen stručni upravni ispit; pоznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,94 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1).
Mjesto rada: Sarajevo.
(ads.gov.ba)