Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Krajnji rok za prijave:26.05.2023.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
1/01 Pomoćnik rukovoditelja – Šef Sektora
1/02 Stručni savjetnik za modularne nastavne planove i programe

Na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika 

u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

1/01 Pomoćnik rukovoditelja – Šef Sektora

1/02 Stručni savjetnik za modularne nastavne planove i programe

SEKTOR ZA STANDARDE ZNANJA-UČENIČKIH POSTIGNUĆA I OCJENJIVANJE REZULTATA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU

1/01 Pomoćnik rukovoditelja – Šef Sektora

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi radom, planira i programira aktivnosti Sektora, raspoređuje poslove na izvršitelje, daje smjernice i stručna uputstva za izvršavanje poslova i osigurava profesionalan nivo rada. Predlaže i kreira pristupe i metode rada i unapređenje domaće prakse u oblastima iz nadležnosti Sektora. Sarađuje sa partnerskim institucijama i drugim organizacijskim jedinicama Agencije u projektinim aktivnostima i izvršavanju postavljenih ciljeva. Izrađuje planove rada i izvještaje o radu Sektora. Informira i daje prijedloge rukovodstvu Agencije o pitanjima iz nadležnosti Sektora. Sudjeluje u radu Uređivačkog odbora Agencije.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova – završen fakultet društvenog, tehničkog, prirodno-matematičkog ili humanističkog usmjerenja; najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; poznavanje engleskog jezika; dobar nivo informatičke pismenosti. Status: državni službenik – rukovodeći državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2130,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Odsjek za nastave planove i programe (NPP)

1/02 Stručni savjetnik za modularne nastavne planove i programe

Opis poslova i radnih zadataka: Savjetuje u kreiranju sadržaja nastavnih planova i programa u srednjem strukovnom obrazovanju. Predlaže aktivnosti za implementaciju sadržaja nastavnih planova i programa za stručne predmete u nastavnoj praksi. Savjetuje u kreiranju koncepta modularnih NPP-ova. Organizuje i vodi rad ekspertskih radnih skupina. Savjetuje u izradi prilagođenih programa stručnih predmeta za obrazovanje djece sa posebnim potrebama. Organizuje i provodi program obuke nastavnika u oblasti modularnih NPP-ova. Sarađuje s partnerskim institucijama u realizaciji projekata iz obrazovanja.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova – završen fakultet tehničkog ili srodnog stručnog usmjerenja; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1758,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Napomene za kandidate:

–              Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje – tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/NPostupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12, 12/20 i 69/22) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17 i 28/21). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Vrste konkursnih procedura“.

–apomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijave.

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

–       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

–       dokaza o položenom stručnom ispitu za samostalni odgojno-obrazovni rad.

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 26.05.2023. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje“

Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi