Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika

Krajnji rok za prijave: 30.11.2020.
Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Direktor
1/02 Zamjenik direktora


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za nadzor nad tržištem BiH, raspisuje
JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine
1/01 Direktor
1/02 Zamjenik direktora
KABINET DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA
1/01 Direktor
Opis poslova i radnih zadataka:
Predstavlja i zastupa Agenciju; organizuje i osigurava zakonito i efikasno obavljanje poslova i zadataka;
odgovara za sveukupno rukovođenje radom Agencije, ima ovlaštenja saglasno Ustavu Bosne i Hercegovne, Zakonu o upravi i drugim zakonima Bosne i Hercegovine;
odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
podnosi godišnji izvještaj o radu Agencije Vijeću ministara Bosne i Hercegovine;
donosi godišnji program rada Agencije; predlaže godišnji budžet Agencije;
odlučuje u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i zaposlenika u vršenju dužnosti;
odgovoran je za racionalno i zakonito korištenje finansijskih i materijalnih sredstava Agencije;
potpisuje akte, uključujući i ugovore u ime Agencije; saziva sjednice Stručnog kolegija Agencije; osigurava transparentnost rada Agencije;
koordinira i prati rad rukovodilaca sektora;
informiše nadležne organe o stanju i problemima u oblasti nadzora nad tržištem i predlaže mjere za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršenje zakona, drugih propisa i akata; poduzima druge mjera iz nadležnosti Agencije.
Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova – tehnički, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
Status: rukovodeći državni službenik – sekretar sa posebnim zadatkom.
Pripadajuća osnovna neto plata: 2.621,05 KM
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Istočno Sarajevo.
(ads.gov.ba)