Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove
5 kickass tips for acing your next job interview - Business English
Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, raspisuje
JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine
1/01 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove
SEKTOR ZA PRAVNE, FINANSIJSKE POSLOVE I JAVNE NABAVKE
Odsjek za pravne i opće poslove
1/01 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove
Opis poslova i radnih zadataka: Prati pozitivne zakonske propise iz oblasti regulisanja radnopravnog statusa zaposlenih; izrađuje jednostavnije pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; provodi procedure konkursa ili oglasa u vezi prijema zaposlenih; usklađuje potrebne aktivnosti sa Agencijom za državnu službu i Odborom državne službe za žalbe, uz prethodno odobrenje šefa Odsjeka; sarađuje sa referentima za radne odnose i referentom za kadrovske poslove i vođenje matične evidencije u svakodnevnom radu i po nalogu šefa Odsjeka usmjerava njihov rad; pomaže u davanju potrebnih izjašnjenja, pripremi dokumentacije u vezi sa zastupanjem Službe u postupcima pred nadležnim organima,a koji se odnose na radnopravni status zaposlenih u Službi; učestvuje u pripremi i izradi nacrta prijedloga općih i drugih akata Službe; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenog smjera; najmanje dvije godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik –viši stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,87 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
(ads.gov.ba)

Posljednji postovi