Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1/01 Pripravnik sa završenim mašinskim fakultetom visoka stručna sprema VII stepena, a za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu, završen prvi ciklus studja mašinskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme broj: 02.1-34-4-MA-159-1/23 od 17.02.2023. godine, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine raspisuje

    JAVNI  OGLAS  za prijem  pripravnik  u Institutu za mjeriteljstvo  Bosne i Hercegovine

I. PRIPRAVNIK

1/01 Pripravnik sa završenim mašinskim fakultetom visoka stručna sprema VII stepena, a za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu, završen prvi ciklus studja mašinskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac 

Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje pripravničkog, odnosno javnog ispita.

Mjesto rada: Sarajevo

II. USLOVI ZA PRIJEM

1. Opšti uslovi:

Kandidat mora ispunjavati opšte uslove koji su sadržani u odredbi člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvačen odredbom člana  IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

2. Posebni uslovi:

Kandidat mora ispunjavati slijedeće posebne uslove: 

– završen mašinski fakultet visoka stručna sprema VII stepena ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija  mašinskog fakulteta,  koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova;

– da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1)  godine dana ili više u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;

–  poznavanje rada na računaru.

III. TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

IV. POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni  uz prijavu sa kratkom biografijom svojeručno potpisanom, adresom i kontakt telefonom, dostavi sljedeću dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ili originalu:

1. fakultetsku diplomu (prvog ciklusa ili osnovnog dodiplomskog studija, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome) ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od jedne godine. Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu dostavljaju i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca. U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji – ovjerena kopija);

2.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

3. izjavu ovjerenu kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta da nije obuhvačen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine, (ne stariju od 3 mjeseca);

4. dokaz da nema ostvaren radni staž  od jedne (1) godine i vise  nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr…., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenje iz PIO/MIO da nije registriran u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana);

5. dokaz o poznavanju rada na računaru što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru.

Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnod suda  (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

V. PROCEDURA IZBORA

Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, predaje se najkasnije do 27.02.2023. godine putem pošte preporučeno na adresu:

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

ul. Branilaca Sarajeva broj 25

71000 Sarajevo

sa naznakom: „Javni oglas za prijem  pripravnika – NE OTVARAJ“.

Neblagovremene, neuredne i nepotopune prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koja nije ovjerena  i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

ads.gov.ba

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“