Javni poziv službenik/ca za monitoring i evaluaciju FIGAP II projekta

O programu FIGAP II
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (ARS BiH,MLJPI) u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine (GC FBiH) i Gender centrom Republike Srpske (GC RS), izradila je Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine –  FIGAP II program (2018 – 2021), kako bi osigurala sredstva za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018-2022 (GAP BiH). Cilj FIGAP II programa je da osigura finansijsku podršku institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i nevladinim organizacijama za provođenje aktivnosti s ciljem unaprjeđenja socio-ekonomskih uslova za muškarce i žene, djevojčice i dječake u Bosni i Hercegovini. Finansijsku podršku za provođenje FIGAP II programa osigurala je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) putem Posebnog sporazuma za podršku provođenju Programa FIGAP II potpisanog sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Programskim dokumentom FIGAP II koji je sastavni dio Posebnog sporazuma predviđena je  izgradnja kapaciteta i odgovornosti za uvođenje principa ravnopravnosti spolova u BiH i jačanje provedbe i odgovornosti za provedbu GAP BiH. Programski napredak treba pratiti kroz izvještavanje i praćenje temeljeno na rezultatima prema pokazateljima uspjeha dogovorenih između jednog ili više donatora i gender institucionalnih mehanizama u BiH. S tim u vezi, predviđena je neovisna (eksterna) srednjoročna i završna evaluacija FIGAP II programa
Pored toga, Programskim dokumentom predviđeno je jačanje kapaciteta za monitoring i evaluaciju gender institucionalnih mehanizama upošljavanjem službenika/ce za monitoring i evaluaciju FIGAP II programa koji/a će biti angažovan u ARS BiH,MLJPI.  Upravni odbor FIGAP II programa je zadužen za upravljanje, strateško praćenje i ocjenu napretka FIGAP II programa.  Praćenje i evaluaciju za ARS BiH BiH,MLJPI, GC RS i GC FBiH operativno obavljaju FIGAP II timovi, glavni koordinator/ica i koordinatori/ce FIGAP II programa. Službenik/ca za monitoring i evaluaciju će biti zadužen za izradu sistema (uključujuči potrebne alate) koji će omogućiti bolje upravljanje, praćenje i ocjenu napretka, te uticaj i efikasnost aktivnosti preduzetih u cilju postizanja rezultata i ciljeva FIGAP II programa, što će, u konačnici doprinijeti unaprjeđenju mehanizama praćenja i procjene Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine.
Opis zaduženja službenika/ce za monitoring i evaluaciju FIGAP II programa:
U saradnji sa glavnom koordinaticom FIGAP II programa i koordinatoricama u GC FBiH i GC RS, službenik/ca za monitorinig i evaluaciju će obavljati sljedeće poslove:

 • Analiza dokumentacije FIGAP II programa, Gender akcionog plana BiH (GAP BIH) i drugih strateških dokumenata iz oblasti ravnopravnosti spolova, kao i drugih donatorskih projekata/intervencija za podršku GAP BiH u cilju prikupljanje informacija i podataka relevantnih za razvijanje sistema praćenja i ocjene napretka u provedbi FIGAP II programa, u periodu trajanja programa;
 • Izrada plana/priručnika za monitoring i evalua   ciju FIGAP II programa, uključujući razvijanje alata za prikupljanje podataka kao i formata za bolje upravljanje FIGAP II programom na više nivoa (nivo cjelokupnog programa, nivo intervencija institucionalnih partnera i projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz FIGAP II, nivo usklađenosti sa planovima rada gender institucionalnih mehanizama i GAP operativnim planovima), kao i sa drugim donatorskim intervencijama vezanim  za podršku GAP BiH. Plan/priručnik za monitoring i evaluaciju FIGAP II programa je zasnovan na FIGAP II programskom dokumentu i logičkoj matrici i sadržava indikatore, izvore, način i učestalost prikupljanja podataka, uloge, odgovornosti i partnere te željene ishode;
 • Provođenje aktivnosti monitoringa i evaluacije (terenske posjete, konsultacije i sastanci, podrška glavnom koordinatoru/ici i koordinatorima/cama i FIGAP II timovima u ARS BiH MLJPI, GC RS i GC FBiH u praćenju i evaluaciji projekata/programa i aktivnosti koji se finansiraju sredstvima iz FIGAP II programa koja su im dodijeljena), po zahtijevu i u granicama koje u skladu sa svojim mandatima odrede ARS BiH MLJPI, GC RS i GC FBiHAnaliza prikupljenih podataka, kompiliranje, usaglašavanje i izrada nacrta izvještaja o procjeni napretka i uticaja implementacije FIGAP II programa sa preporukama za unaprjeđenje (u skladu sa unaprijed utvrđenim i usklađenim elementima i kriterijima za evaluaciju);
 • Izrada prijedloga smjernica za funkcionalno i održivo korištenje sistema monitoringa i evaluacije FIGAP II programa za potrebe praćenja i ocjene napretka u provedbi Gender akcionog plana BiH i drugih strateških i planskih dokumenta u oblasti ravnopravnosti spolova u BiH;
 • Podrška prilkom provođenja srednjoročne i finalne vanjske evaluacije FIGAP II programa;
 • Sve aktivnosti i dokumente potrebno je definisati u skladu sa principom koordinacije, saradnje i ostvarujući neposrednu saradnju sa glavnim/om koordinatorom/icom FIGAP II programa i koordinatrima/icama GC FBiH i GC RS;

Obavljanje i drugih poslova po nalogu predsjedavajuće Upravnog odbora – direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH, MLJPI.
Službenik/ca za monitorinig i evaluaciju  FIGAP II programa za svoj rad odgovara predsjedavajućoj Upravnog odbora FIGAP II programa – direktorici Agencije za ravnopravnost spolova BiH, MLJPI i Upravnom odboru FIGAP II programa.
Kvalifikacije i potrebna znanja:

 • visoka stručna sprema iz oblasti društvenih nauka;
 • najmanje 3 godine iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova uključujući poznavanje međunarodnih i domaćih standarda, zakonodavstva i politika u oblasti ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.
 • Iskustvo u radu sa gender institucionalnim mehanizmima u BiH je dodatna vrijednost;
 • najmanje 4 godine teoretskog i praktičnog iskustva u oblasti upravljanja projektnim ciklusom, uključujući poznavanje i iskustvo u praćenju i evaluaciji projekata;
 • poznavanje standarda evaluacije projekata;
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti;
 • poznavanje funkcionisanja javne uprave u BiH;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • računarska pismenost (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).

Trajanje angažmana:

 • 12 mjeseci sa mogućnošću produžetka

Pismo-prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu kristina.krstovic@mhrr.gov.ba ili na adresu:
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Agencija za ravnopravnost spolova BiH
Dubrovačka 6,
71000 Sarajevo
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva na web stranici ministarstva www.mhrr.gov.ba
http://mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Arhivski/01-37-2-1710_20%20-%20Prilog.pdf
Više informacija ovdje

 
(mreza-mira.net)