Javni poziv za angažman eksperta/ice za kreiranje edukativne simulacije/strateške igrice za mlade

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa Zakonom o mladima u ovom entitetu. U decembru 2015. godine je održana osnivačka Skupština na kojoj su predstavnici šest kantonalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi na poljima rada sa mladima, javnog zagovaranja, politika prema mladima, te unaprjeđenju omladinskog organizovanja u Federaciji BiH.

Vijeće mladih FBiH u skladu sa Statutom i propisanim internim pravilima i procedurama organizacije raspisuje:

 

Javni poziv za angažman eksperta/ice za kreiranje edukativne simulacije/strateške igrice za mlade

Karakteristike javnog poziva: 

Naziv pozicije: Ekspert/ica za kreiranje edukativne simulacije/strateške igrice

Broj potrebnih osoba: Dvije (2) – osobe će raditi u timu

Način rada: Online uz fizičko prisustvo sastanku za kreiranje edukativne simulacije/strateške igrice (juli) i edukativnoj simulaciji/strateškoj igrici (oktobar)

Period angažmana: Pet (5) mjeseci

Tip angažmana: Ugovorni angažman uz novčanu naknadu u iznosu od 1.500,00 KM (bruto)

Javni poziv otvoren do: 05.07.2023. godine do 23:59h

Očekivani početak angažmana: 17.07.2023. godine

Informacije o projektu:
Vijeće mladih Federacije BiH u narednim mjesecima će implementirati projekat pod nazivom “Mladi na potezu” koji se realizira u okviru projekta Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM Bosnia and Herzegovina), a financira Austrijska razvojna saradnja.

Opći cilj projekta je uključivanje mladih u procese od značaja za mlade. Projekat se sastoji od nekoliko različitih aktivnosti fokusiranih oko centralnog događaja pod nazivom “Mladi na potezu”. Cilj događaja “Mladi na potezu” je da kroz edukativnu simulaciju/stratešku igricu osmišljenu u prvom periodu projekta, približimo mladima Zakon o mladima FBiH i način njegove implementacije u zajednici. Događaj će se sastojati od edukativnog dijela, te praktične primjene i evaluacije, uz okupljanje 65 učesnika – mladih iz različitih zajednica u FBiH, predstavnika vlasti i donatorske zajednice, te predstavnika organizacija iz omladinskog sektora. Planirani period za realizaciju događaja je oktobar 2023. godine. U svrhu osmišljavanja edukativne simulacije/strateške igrice bit će održan trodnevni sastanak projektnog tima i predstavnika strukture VMFBiH u krajem jula 2023. godine.

Za potrebe realizacije pomenutog događaja, VMFBiH traži eksperte/ice za kreiranje prethodno spomenute edukativne simulacije/strateške igrice.

Opis zaduženja i odgovornosti eksperta/ice: 

 • Priprema kurikuluma sastanka na kojem će biti prisutni članovi projektnog tima i gosti u svrhu osmišljavanja edukativne simulacije/strateške igrice;
 • Moderacija sastanka na kojem će biti prisutni članovi  projektnog tima i gosti u svrhu osmišljavanja edukativne simulacije/strateške igrice;
 • Kreiranje metodologije za edukativnu simulaciju/stratešku igricu;
 • Kreiranje pravila edukativne simulacije/strateške igrice uz jasno definisane upute za učesnike, kao i projektno osoblje uključeno u proces simulacije;
 • Moderacija, monitoring i evaluacija edukativne simulacije/strateške igrice;
 • Kreiranje izvještaja o održanoj edukativnoj simulaciji/strateškoj igrici uz zaključke i preporuke za ponovno održavanje;
 • Obavljanje dogovorenih zadataka i praćenje dinamike aktivnosti u skladu sa ugovorenim obavezama i poštivanje svih dogovorenih i usaglašenih rokova;
 • Redovna komunikacija sa projektnim timom;
 • Kreiranje finalnog izvještaj o obavljenom angažmanu prema uputama dobivenim od projektnog tima.

Tražene kvalifikacije i kompetencije:

 • Državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • Minimalno dvije (2) godine relevantnog ili radnog iskustva u omladinskom sektoru;
 • Prethodno iskustvo u kreiranju edukativnih simulacija/strateških igrica za mlade;
 • Poznavanje omladinskih politika u BiH i Zakona o mladima FBiH;
 • Iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (institucije vlasti, privatni sektor, nevladin sektor, mladi itd);
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Izražene komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • Kreativnost i inovativnost u radu;
 • Sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

Autorska prava:
Edukativna simulacija/strateška igrica kreirana u okviru angažmana eksperta/ice podliježe zaštiti i u vlasništvu je Vijeća mladih Federacije BiH. Korištenje takvog sadržaja, djelomično ili u cjelosti, od strane trećih strana bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. Korištenje informacija je moguće i opravdano samo ukoliko je takva upotreba sastavni dio aktivnosti projekta koji se provodi.

Vrijednost ponude:
Maksimalna raspoloživa vrijednost ugovora za jednog eksperta/icu je 1.500,00 KM bruto što uključuje sve odgovarajuće poreze, doprinose i naknade na vrijednost ugovora.

Način prijave:
Svi zainteresirani kandidati/kinje treba da pošalju:

– CV (potrebno je naznačiti relevantno iskustvo),
– spisak referenci (najmanje 1; u nastavku se nalazi forma koju je potrebno ispuniti) i
– motivaciono pismo (do 500 riječi)

Navedeno je potrebno poslati na  konkurs@vijecemladih.ba sa naznakom „Prijava za eksperta/icu za kreiranje edukativne simulacije/strateške igrice“ najkasnije do 05.07.2023. godine (do 23:59h).

Evaluacija prijava:
Evaluaciju i odabir prijedloga će vršiti Komisija za odabir. Neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju prethodno traženo neće ući u dalji proces evaluacije. Svi prijavljeni će biti obaviješteni o rezultatima putem mail-a.

Vremenski plan:
Rok za podnošenje ponuda je 05. juli 2023. godine do 23:59h.
Evaluacija prijava i obavještenje o rezultatima će se obaviti do 07. jula 2023. godine.
Potpisivanje ugovora će se obaviti do 14. jula 2023. što će takođe biti početak provođenja aktivnosti.
Sastanak projektnog tima i strukture je planiran za period 24. – 26. juli 2023. godine.

Više informacija o javnom pozivu ili krovnoj organizaciji za mlade u Federaciji BiH – Vijeću mladih FBiH, možete pronaći na www.vijecemladih.ba ili se obratiti na email: amila.cengic@vijecemladih.ba.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE!

Tabelu liste referenci možete preuzeti OVDJE!

 

Preuzeto sa: vijecemladih.ba

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“