Javni poziv za dostavljanje iskaza interesa za uvrštavanje u evidenciju eksperata i ekspertica

Udruženje „Novi put”, sa sjedištem u Mostaru od 2010. godine aktivno radi na podizanju svijesti, prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima, rodno zasnovanog nasilja te nasilja nad djecom, kao i promociji rodne jednakosti i ljudskih prava u saradnji sa svim relevantnim institucijama.

Udruženje “Novi put” sa sjedištem u Mostaru poziva sva fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine i koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja u oblasti sprečavanja i borbe protiv trgovine ljudima, rodno zasnovanog nasilja i/ili nasilja nad djecom da dostave iskaze interesa za uvrštavanje u evidenciju eskperata i ekspertica. i biografije s posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference.
Relevantni eksperti i ekspertice koji budu uvršteni u evidenciju će biti uzeti u razmatranje za kratkoročne i/ili dugoročne angažmane, ovisno o trenutnim potrebama i planiranim aktivnostima.
Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu: info@newroadbih.org.
(mreža-mira)