Javni poziv za dostavljanje vizuelnih radova na temu „EU pomoć BiH“

Direkcija za evropske integracije (u daljem tekstu: Direkcija), djelujući kao Ured Državnog IPA koordinatora i sa podrškom projekta tehničke pomoći „Podrška DIPAK-u pri programiranju pretpristupne pomoći, BiH,“ a u okviru aktivnosti obilježanja Evropske sedmice mladih 2021. godine, objavljuje Javni poziv za dostavljanje vizuelnih radova na temu „EU pomoć BiH.“

Cilj poziva je podizanje svijesti među učenicima/učenicama i studentima/studenticama o koristima pomoći Evropske unije za BiH, sa fokusom na finansijsku pomoć.
Javni poziv otvoren je od 24.5.2021. godine do 13.6.2021. godine.
Pravo učešća imaju učenici/učenice srednjih škola i studenti/studentice visokoškolskih ustanova  na području Bosne i Hercegovine. Pravo učešća nemaju lica koja su u bližoj srodnoj vezi s uposlenim Direkcije za evropske integracije, odnosno licem angažovanim na projektu tehničke pomoći „Podrška DIPAK-u pri programiranju pretpristupne pomoći, BiH.“
Vizuelni radovi trebaju na kreativan način prikazati korist Bosni i Hercegovini od finansijske pomoći Evropske unije, a koristeći se multimedijalnim tehnikama i formatima. Bitno je naglasiti poveznicu s općim procesom evropskih integracija Bosne i Hercegovine koji Evropska unija podržava kroz programe pomoći. Vizuelni radovi, po pravilu, mogu biti u obliku crteža, slike, umjetničke fotografije, interaktivne grafike, kratkog ili animiranog videa i grafičkog dizajna.
Radovi moraju biti originalni i ne mogu biti korišteni u okviru  drugih takmičenja prije ili poslije ovoga Javnog poziva, a  slanjem radova elektronskim putem autori istih automatski prenose pravo korištenja na Direkciju. Radovi ne smiju reflektovati i upućivati na uvrede i govor mržnje, rasnu, polnu, vjersku i svaki drugi oblik diskriminacije te Direkcija zadržava pravo diskvalifikovati takve radove bez objašnjenja. Direkcija, također, zadržava pravo dodijeliti samo neke od nagrada ili otkazati takmičenje zbog nedovoljnog broja ili nekvalitetnih radova.
Za više informacija o EU pomoći BiH i odnosima EU i BiH posjetite stranicu Direkcije na www.dei.gov.ba ili stranicu Delegacije EU u BiH www.europa.ba.
Odluku o izboru najboljeg vizuelnog rada na temu „EU pomoć BiH“ donosi direktor Direkcije na prijedlog tročlane Komisije koju imenuje direktor Direkcije. Prilikom izbora Komisija će dostavljene radove bodovati prema sljedećim kriterijima:
a. izbor teme i povezanost sa pomoći EU BiH, a sa naglaskom na proces pristupanja BiH u EU
b. način prezentovanja činjenica i podataka
c. autorski stil, odnosno audio-vizuelna prezentacija
d. procjena mogućeg pozitivnog efekta na publiku u smislu promocije EU pomoći Bosni i Hercegovini.
Raspon bodovanja pojedinačno za svaki od navedenih kriterija je od 0 do 10, tako da rad može ukupno osvojiti 120 bodova.
Nakon okončanja takmičenja i proglašenja pobjednika, svi dostavljeni vizuelni radovi koji ispunjavaju minimalne elemente će biti izloženi (u online ili fizičkom formatu u zavisnosti od epidemiološke situacije i samog formata rada) i autori pozvani na istu. Isti mogu biti i korišteni naknadno, kao dio vizuelnog elementa neke od publikacija koje objavljuje Direkcija.
Radovi se dostavljaju e-mailom na adresu: EUpomocBiH@dei.gov.ba, sa naznakom „Za nagradu za najbolji vizuelni rad,“ a prijave trebaju sadržavati podatke o autoru (ime, prezime i škola/univerzitet i fakultet koji autor pohađa i skeniranu izjavu autora rada da rad prethodno nije nigdje dostavljen). Radovi mogu biti dostavljeni kao prilog e-maila ili koristeći OneDrive ili Google Drive. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Nagrada će se dodijeliti za  prva tri mjesta. Nagrade su:
– za 1. mjesto laptop računar
– za 2. mjesto pametni sat (smartwatch)
– za 3. mjesto bežične slušalice.
Direkcija će, uz podršku Projekta tehničke pomoći, organizovati dvije online info sesije o takmičenju, koje će biti održane 1.6.2021. godine u 11 sati i 3.6.2021. u 16 sati, te pristupne podatke blagovremeno objaviti na svojoj stranici, putem društvenih mreža i, eventualno, cirkularnim e-mailom. Odgovori na pitanja i sadržaj razgovora s obje info sesije će se također objaviti 4.6.2021. godine na web stranici Direkciji, na društvenim mrežama Direkcije i cirkularnim e-mailom. Pitanja možete dostaviti na adresu: EUpomocBiH@dei.gov.ba do 3.6.2021. godine, a odgovori će biti poslani povratnim e-mailom i biti objavljeni na web stranici Direkcije, sa drugim informacijama s online info sesija.
(dei.gov.ba)