Javni poziv za trenera/icu za facilitaciju seminara #100DayChallenge

Institut za razvoj mladih KULT (u daljnjem tekstu Institut) raspisuje Javni poziv za trenera/icu za facilitaciju četverodnevnog seminara u okviru inicijative #100DayChallenge.
Cilj Javnog poziva je odabir fizičkog lica za facilitaciju navedenog seminara za oblasti omladinskog aktivizma, volontiranja i javnog zagovaranja i lobiranja.

cover kult

Zainteresirana fizička lica trebaju se prijaviti za isporuku svih usluga navedenih u Javnom pozivu. Na osnovi dostavljenih prijava Institut će odabrati najboljeg podnosioca/teljicu prijave u skladu s dolje navedenim kriterijima.
ŠTA JE #100DayChallenge?
#100DayChallenge je inicijativa namijenjena timovima mladih ljudi uključenih u rad lokalnih omladinskih organizacija/udruženja koja se bave mladima u BiH, a koji ne žele biti pasivni posmatrači problema u svojim lokalnim zajednicama, već su spremni ponuditi konkretna rješenja s ciljem stvaranja boljih uslova za mlade u BiH. Inicijativa se provodi od septembra 2020. godine do marta 2021. godine.
Poziv se odnosi na sljedeće usluge:

  • pripremiti i realizovati seminar u skladu s postojećim kurikulumom i didaktičkim materijalima, a za oblasti omladinskog aktivizma, volontiranja, te javnog zagovaranja i lobiranja u trajanju od 4 trenerska dana;
  • učestvovati na konsultativnom sastanku u vezi s principima rada Instituta.

 
Kriteriji za prijavu
1) Podnosilac/teljica prijave ima značajno znanje i iskustvo u oblastima za koje se prijavljuje.
2) Podnosilac/teljica prijave ima iskustvo u neformalnom obrazovanju i facilitiranju obuka za oblasti za koje se prijavljuje ili sličnih obuka za do 25 polaznika/ca.
4) Dostavljena je sva tražena dokumentacija.
5) Podnosilac/teljica prijave je fizičko lice kojemu je BHS maternji jezik.
Dokumentacija
Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije:
1) Curriculum vitae (CV) s posebnim naglaskom na iskustvo u odabranoj oblasti;
2) Tabelarni prikaz iskustava vezanih za oblasti za koje se prijavljuje s naznačenim iskustvom u održavanju obuka i radu sa grupama do 25 polaznika/ca;
3) Finansijsku ponudu za isporuku navedenih usluga čiji je sastavni dio koncept radionice.
Podnosilac/teljica prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja svih pristiglih prijava.
Rok za prijavu:  
Poziv ostaje otvoren do ponedjeljka, 21. septembra 2020. g., do 16.00 sati.
Svi podnosioci prijava će putem emaila do 28. septembra 2020. g. biti obaviješteni o ishodu javnog poziva.
Prijave dostaviti putem online obrasca koji se nalazi na linku  http://mladi.org/myURL/100daychallengetrener
Dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 033 778 763 ili na email zorana.tovilovic@kultbih.org
(mladi.org)