Javni poziv za istraživača_icu za desk istraživanje, analizu politika i izradu Policy Brief-a u odnosu na pravne i političke oblasti i potrebe ljudskih prava LGBTI osoba u BiH

Datum objave: 30.06. 2023. godine

Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC) raspisuje

JAVNI POZIV

kojim traži istraživača_icu za desk istraživanje, analizu politika (Policy Analysis) i izradu Policy Brief u odnosu na pravne i političke oblasti i potrebe ljudskih prava LGBTI osoba u BiH

Opis poslova:

SOC objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu desk istraživanja i kreiranje publikacije koja će objediniti sve neophodne informacije, relevantne podatke, argumente i dokaze koje se odnose na ključne oblasti za LGBTI ljudska prava u BiH. Tako kreirana publikacija će služiti kao resursni materijal koji ćemo dostaviti zastupnicima_icama u zakonodavnim tijelima unutar BiH. Publikacija će biti sveobuhvatni alat na koji će se moći osloniti političari_ke ali i općenito građani_ke koji su zainteresirani_e za političke i pravne potrebe LGBTI osoba u BiH. Kao dodatak publikaciji, istraživač_ica će dodatno kreirati i Policy Brief kao kratki sažetak politike i sistemski odabranih i ključnih tačaka koje će privući pažnju relevantnih sudionika_ica. Policy Brief  će služiti SOC-u i bilo kome ko radi na zagovaranju zakona i aktivnosti usmjerenih na ljudska prava LGBTI osoba kroz zakonodavna tijela.

Istraživanje bi trebalo obuhvatiti sljedeće oblasti:

-istospolna partnerstva

-govor mržnje na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika

-zdravstvene potrebe transrodnih osoba

-unapređenje administrativnog postupka promjene oznake spola

-druge oblasti u skladu sa dogovorom i instrukcijom SOC

Gore navedene oblasti potrebno je kroz istraživanje, publikaciju i Policy Brief približiti trenutnim zastupnicima_icama.

Naziv: istraživač_ica

Dužina trajanja angažmana: od 01.08.2023. do 30.11.2023. godine

Pozadina: 

Nakon Općih izbora 2022. godine došli smo do novih mandata u zakonodavnim tijelima unutar BiH. Trenutni četverogodišnji mandat zastupnika_ica predstavlja priliku za veći politički angažman i potrebna zakonska rješenja u kontekstu LGBTI ljudskih prava u BiH. Bez zastupnika_ica koji razumiju realne potrebe LGBTI osoba, u skorijoj budućnosti ne bi bilo ni koraka ka unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba. Kako bi prevenirali taj scenario, potrebno je prethodno izraditi publikaciju koja će biti rezultat desk istraživanja, analize politika te kreirati Policy Brief koji će poslužiti za osviještavanje, educiranje, senzibiliziranje i zagovaranje ka zastupnicima_icama unutar zakonodavnih tijela BiH.

O projektu: SOC je krenuo s implementacijom projekta pod nazivom „Zaokret u praksi – uvrštavanje ljudskih prava LGBTI osoba u parlamentarnu agendu“ koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske u okviru Fonda za ljudska prava. Projektom nastojimo uspostaviti usku saradnju sa novoizabranim zastupnicima_icama entitetskih i državnog zakonodavnog tijela koji će biti spremni da diskutuju i poduzimaju konkretne korake u smislu legislativnog unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba. Kako bi postigli projektni cilj, potrebno je osnažiti, informirati i educirati zastupnike_ice o ljudskim pravima LGBTI osoba u BiH i njihovim realnim potrebama. Sa druge strane projektom nastojimo politički osnažiti LGBTI zajednicu u cilju premoštavnja postojećeg jaza između njih i dominantnog političkog narativa u BiH.

Cilj: Kreirati publikaciju koja će biti rezultat desk istraživanja, analize politika i Policy Brief u odnosu na pravne i političke potrebe LGBTI osoba u BiH

Zadaci:

 • Razviti istraživačku metodologiju
 • Istražiti ključne pravne i političke oblasti ljudskih prava LGBTI osoba u BiH
 • Uraditi analizu politika u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba
 • Uvezati rezutate istraživanja u jednu publikaciju
 • Kreirati odvojeni Policy Brief kao sažetak politike
 • Istraživač_ica će biti u konstantnoj komunikaciji sa programski koordinatorom SOC u pogledu procesa rada i dostavljanja finalnog proizvoda

Pored gore navedenih zadataka, istraživač_ica će biti uključen/a u javno predstavljanje istraživanja u skladu sa dogovorom sa SOC.

Rokovi:

 • od 01.08.2023. do 30.09.2023. godine razviti metodologiju i sprovesti desk istraživanje u skladu sa gore navedenim zadacima
 • od 01.10.2023. do 30.11.2023. godine izraditi analizu politika i odvojen Policy Brief
 • 11.2023. godine finalni rok za dostavljanje konačnog teksta istraživanja

Napomena: SOC će sa istraživačem_icom naknadno, nakon odabira i zaključenja Ugovora, dogovoriti dodatne rokove za dostavljanje nacrta tekstova gore navedenih zadataka, pregled i odobrenje istih kako bi u svakom slučaju imali finalne dokumente do gore navedenih datuma.

Potrebni uvjeti i vještine za istraživača_icu:

 • Poznavanje ljudskih prava LGBTI osoba u pravnom sistemu BiH
 • Poznavanje ustavno-pravnog i političkog sistema BiH
 • Posjedovanje iskustva u izradi istraživačkih metodologija te pisanju istraživačkih radova relevantnih za oblast ljudskih prava marginaliziranih grupa u BiH, s naglaskom na LGBTI osobe.
 • Državljanin_ka Bosne i Hercegovine

Pozivamo zainteresirane osobe da svoje prijave s biografijom, kratkim motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostave do 17.07.2023. godine na email amil@soc.ba

Preuzeto sa: soc.ba

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“