Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama: FOND “VOLIM SVOJ GRAD”

Fondacija tuzlanske zajednice poziva građane, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona da se uključe u razvoj svoje lokalne zajednice i da malim projektima za dobrobit svih, pokažu koliko vole mjesto u kojem žive! 
Fond „VOLIM SVOJ GRAD“ je nova inicijativa Fondacije tuzlanske zajednice, u okviru Programa razvoja zajednice, koja se implementira na području cijelog Tuzlanskog kantona kako bi se podsticao građanski aktivizam i podržale inicijative i projekti koji će doprinijeti poboljšanju uslova življenja u našim lokalnim zajednicama.
Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu - FONDACIJA TUZLANSKE ZAJEDNICE
Građani, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona, koji imaju ideju kako da riješe ključne probleme u svojoj lokalnoj zajednici i koji žele da naprave pozitivne promjene u svom okruženju kroz građansku inicijativu, saradnju između javnog, poslovnog i neprofitnog sektora, mogu se javiti na ovaj poziv.
CILJEVI POZIVA

 • Povećati učešće građana u razvoju zajednice na području svih gradova Tuzlanskog kantona;
 • Unaprijediti uslove življenja u lokalnim zajednicama u TK;
 • Ojačati civilni sektor i kapacitete lidera u civilnom sektoru u TK;
 • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona;
 • nezavisne javne institucije sa područja Tuzlanskog kantona (biblioteke, obdaništa, škole, formalno registrovane mjesne zajednice, itd);
 • neformalne grupe građana od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona.

ROK ZA PRIJAVU
Poziv  za prijem aplikacija otvoren je od 03. novembra do 06. decembra 2020. godine.
ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih oblasti života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzlanskom kantonu.
 • Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 500,00 KM do 3.000,00 KM;
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 1 godinu.
 • Projekti treba da budu zasnovani na volonterskom angažmanu aplikanata i promociji međusektoralne saradnje;
 • Projekti trebaju biti usmjereni na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj zajednici ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici;

(više u Kriterijima Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“).
PRIORITETNE OBLASTI
U ovom javnom pozivu, shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., tražimo od aplikanata da predloženi  projekti budu usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja.
Prednost će se dati inovativnim međusektoralnim partnerstvima za održive gradove i zajednice, te projektima koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

 • OČUVANJE PRIRODE I BRIGA O OKOLIŠU, ZDRAVLJU I KLIMI
 • OSIGURANJE PRILIKA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE I NEFORMALNO OBRAZOVANJE
 • SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I BOLJI POLOŽAJ RANJIVIH I MARGINALIZIRANIH GRUPA

U prilogu su Kriteriji Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“ u kojima su detaljnije naznačene informacije o pozivu i širokom spektru ideja koje možemo podržati.
KAKO APLICIRATI?
Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na desnoj margini u odjeljenju APLICIRAJ ONLINE.
Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).
Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.
Prilikom apliciranja savjetujemo vam da se OBAVEZNO koristite Uputama za popunjavanje online aplikacije i Kriterijima Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“.
(fondacijatz.org)