Klikom do prakse!

Najjednostavniji i najbrži način za pronalazak studentske prakse.
Projekat finansira Evropska Unija.
Moto projekta glasi “Studentskom praksom brže do posla”
Stranica projekta: https://www.erse.ba/
Više o projektu:
Projekat “Studentskom praksom brže do posla” se bavi problemom nedostatka praktične nastave kao obaveznog dijela nastavnog procesa na univerzitetima u BiH zbog čega su studenti lišeni znanja i vještina koje zahtijevaju poslodavci i tržište rada.
Studenti, poslodavci kao i akademska zajednica nisu koordinirani, međusobno sistemski ne sarađuju i/ili nemaju adekvatne kapacitete za međusobno povezivanje i pokretanje konkretnih aktivnosti kako bi se otvorila mogućnost za uvođenje obavezne i redovne praktične nastave studenata.
Također, nedostaje znanja o dobrim modelima studentske prakse iz zemalja EU koji poboljšavaju znanje i kompetencije studenata i na taj način ih čine konkurentnim na tržištu rada. Projekat nastoji da odgovori na sva ova pitanja i izazove na vrlo participativan način, tako što će omogućiti svim zainteresovanim da ukažu na potrebe i mogućnosti, ali i modele praksi koji najbolje odgovaraju stvarnim potrebama.

Opšti cilj projekta je:

Podrška reformi visokog obrazovanja u skladu sa standardima EU i omogućavanje studentima da steknu obrazovanje koje im pruža praktične vještine potrebne na tržištu rada u BiH i tako poboljšati zapošljavanje mladih ljudi.

Specifični ciljevi:
 1. Uspostavljanje funkcionalne mreže kao pokretača promjena koja povezuje relevantne aktere: fakultete/univerzitete, poslovnu zajednicu, studentske asocijacije, širom BiH, za sprovođenje ciljane reforme;
 2. Jačanje kapaciteta mreže za procjenu, pripremu potrebnih dokumenata, provedbu javnog zagovaranja, medijske kampanje i drugih aktivnsoti za podršku ciljanih reformi koje će voditi uvođenjuj redovnie studentske praske;
 3. Iniciranje, podrška reformi visokog obrazovanja sa ciljem da se osigura zapošljavanje mladih putem učenja zasnovanog na preduzetništvu.

Metode implementacije

Umrežavanje

Umrežavanje, kao metod za razmjenu informacija i uspostavljanje dugoročne interakcije, koristit će se za postizanje ciljeva projekta. Potrebno je uspostaviti djelotvornu međusektorsku saradnju povezivanjem akademske i poslovne zajednice sa studentskim I drugim organizacijama uključujući I relevantne institucije. Ovaj pristup će najbolje odgovoriti na zahtjeve poslodavaca i doprinijeti ukupnom rastu zaposlenosti. U tom cilju osniva se ERSE mreža (Edukacija – Reforma – Sigurnost – Egzistencija) kao ključni mehanizam provođenja svih planiranih aktivnosti.

Izgradnja kapaciteta

Projektom se planira provođenje sveobuhvatnog programa izgradnje kapaciteta članica ERSE mreže i primjene tako stečenog znanja u praksi kako bi se mogli pridružiti procesu EU integracija. Izgradnja kapaciteta će omogućiti svim članicama Mreže da djeluju međusobno, redovno komuniciraju, sastaju se sektorski i međusektorski, te uspješno definiraju pakete neophodnih aktivnosti/promjena, adekvatno ih prezentiraju i zagovaraju ih kako u javnosti tako i na bilo kojem nivou vlasti, podržavajući jedni druge u njihovim naporima.
Ovo naročito uključuje organiziranje nekoliko ciljanih paketa radionica/treninga za članice ERSE mreže. Također, u okviru ovog dijela projektom je planirana izrada više publikacija i radnih dokumenata: Mapiranje stanja i potreba u oblasti, Dobre prakse/EU modeli (prilagođeni našem kontekstu, potrebama i mogućnostima uz finansijsku projekciju predloženih modela), potrebne izmjene na nivou politika u cilju uvođenja redovne i obavezne studentske prakse na fakultetima u BiH, Smjernice za provođenje studentske prakse, silabus. Prilikom izrade ovih dokumenata članice mreže, a naročito članovi ovog odbora imaće važnu ulogu u smislu javne prezentacije i promocije navedenog.

Zagovaranje/medijske kampanje

Iniciranje i sprovođenje kampanja zagovaranja i medijskih kampanja za uvođenje redovnih studentskih praksi u sistem visokog obrazovanja. Ovo će osigurati javni dijalog o značaju I potrebi reformisanja visokog obrazovanja i osigurati održiva rješenja koja će rezultirati većom stopom zaposlenosti među mladima.
Strateški planirane kampanje javnog zagovaranja i medijske kampanje će stvoriti javni dijalog, čime će doprinijeti transparentnosti institucija, otvarajući prostor za međusektorski dijalog iniciran od strane ERSE Mreže i drugih zainteresovanih aktera u procese donošenja odluka i kreiranje politika.
U provođenju ovih aktivnosti planirane su redovne godišnje konferencije ERSE mreže, kao i druge medijske aktivnosti. U okviru projekta predviđeno je i testno provođenje odabranihi modela praksi kod članica ERSE mreže ostvarujući tako najbolju saradnju i sinergiju između članica.

Do sada smo uspjeli ostvariti slijedeće:
 • razvijen medijski i komunikacijski plan projekta
 • razvijen vizualni identitet projekta
 • održana radionica o značaju uvezivanja i uspostavljanja ERSE mreže
 • upostavljena i funkcionalna ERSE mreža,
 • održano 5 sektorskih /međusektorskih sastanaka mreže
 • potpisani Sporazumi o saradnji ERSE mreže sa 26 članova (predstavniak fakulteta i univerziteta, poslodavaca i studentskih organizacija iz cijele BiH) , a u toku je potpisivanje sa još 12 novih članova)
 • sačinjena studija „Mapiranje studentske prakse u Bosni Hercegovini“
 • uspostavljene i aktivne društvene mreže projekta, FB, instagram, twiter projekta
 • u procesu je finalna izrada web stranica ERSE mreže
 • aktivna promotivna kampanja putem društvenih mreža, TVi dr.
 • U pripremi je godišnja konferencija mreže

(mreža-mira)

Posljednji postovi