Konkurs Općine Doboj Istok za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija za akademsku 2021/22. godinu

Na osnovu člana 33. Statuta općine Doboj Jstok (“Službene novine općine Doboj Istok” broj :05/08) i Odluke о utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija broj: 02-34-322/22. od 24.02.2022.godine, Općiпski načelnik općine Doboj Jstok na prijedlog Komisije za mlade, društvene djelatnosti i iпfoпnisanje Općinskog vijeća Doboj Istok raspisuje:

Konkurs za dodjelu stipendija гedovnim studentima dodiplomskog studija za akademsku 2021/2022. godinu

Raspisuje se konkurs za dodjelu 20 (dvadeset) stipendija redovnim studeпtima dodiplomskog studija u akademskoj 2021/2022. godini u ukupnom iznosu od ро 1.000,00 КМ ро studentu.Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine,
  • da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Doboj Istok,
  • da su u tekućoj školskoj godini prvi put upisali određeпu godinu studija,
  • da је redovan student visokoškolske ustanove dodiplomskog studija-fakulteta koji se vrednuje sa пајmаnје 180 odnosno 240 ECTS bodova,
  • da se školuje na univerzitetima u Bosni i Hercegovini,
  • da nije stariji od 28.godina.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji za mlade, društvene djelatnosti i informisanje Općinskog vijeća Doboj lstok i isti se predaju na protokol općine Doboj Istok u Klokotnici ili se šalju preporučeno putem pošte.Svi dokumenti koji se traže u konkursu treba da budu u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs ostaje otvoren u periodu od 14.3. – 29.3.2022. godine i isti će biti objavljen na web stranici, oglasnoj ploči općine Doboj Istok i oglasnim pločama na području mjesnih zajednica općine Doboj Istok.

ČITAV TEKST KONKURSA

hocu.ba

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi